Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Genmodifisert rapsolje som ingrediens i fiskefôr

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 03.04.2023

Hovedbudskap:

VKM skal gjøre en risikovurdering av en genmodifisert rapsolje til bruk som ingrediens i fiskefôr.

Arbeidet gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdrag

VKM skal vurdere mulige negative helseeffekter hos fisk som er fôret med fiskeoljen. Arbeidet skal spesielt vurdere negative effekter på arter i laksefamilien, inkludert atlantisk laks.
Oppdraget omfatter også å vurdere om slikt fiskefôr kan ha skadevirkninger på miljøet, sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr.
VKM skal også vurdere om det er behov for en overvåkingsplan for å avdekke fremtidige utilsiktede effekter på helse og miljø.


Bakgrunn

Mattilsynet er godkjenningsinstans for norske søknader om godkjenning av produkter som er avledet fra genmodifiserte organismer til bruk som mat og fôr. Norge har ikke innlemmet EUs regelverk om genmodifisering av mat og fôr. Et nasjonalt regelverk under matloven inneholder de viktigste elementene fra EUs regelverk, blant annet når det gjelder risikovurdering, godkjenning og merking.

Sommeren 2022 mottok Mattilsynet en søknad om å bruke den genmodifiserte rapsoljen Aquaterra i Norge.

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa i VKM består av:
• Tage Thorstensen, medlem i VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer – mat og fôr (faglig leder)
Nur Dual, medlem av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer – mat og fôr
Vohla Shapaval, medlem av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer – mat og fôr
• Johanna Bodin, medlem av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer - – mat og fôr
Øystein Sæle, medlem av VKMs faggruppe for fôr
Johan Johansen, medlem av VKs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
Ville Erling Sipinen, VKMs sekretariat (prosjektleder)
Anne Marthe Ganes Jevnaker, VKMs sekretariat (prosjektmedlem)

Faggruppe for genmodifiserte organismer – mat og fôr, supplert med ett medlem fra faggruppe for fôr skal godkjenne rapporten.

Rapporten skal etter planen publiseres i begynnelsen av mars 2023.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 21 62 28 19
M: 92 04 13 68
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø