Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 11

Publisert: 03.05.2016

Hovedbudskap:

Voksne nordmenn har ikke et kosthold som gjør at de står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere. Det fremgår av en vurdering om uorganisk arsen i norsk kosthold fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Det er ikke gjort eksponeringsberegninger for inntak av uorganisk arsen blant nordmenn.

Vitenskapskomiteen har på oppdrag fra Mattilsynet sett på tre ulike spørsmål knyttet til eksponering for uorganisk arsen gjennom kosthold:

  1. Hvorfor fant European Food Safety Authority (EFSA) i sin vurdering fra 2009 at befolkningen i Norge hadde en høyere eksponeringen for total arsen fra kostholdet enn andre i Europa
  2. Har nordmenn generelt eller grupper av befolkningen et kosthold som gir forskjellig eksponering for uorganisk arsen sammenlignet med hva som er rapportert for andre i Europa
  3. Kan inntaket av uorganisk arsen i ris og risprodukter, som riskaker, og hijiki-tang, medføre en tilleggsrisiko for barn og voksne.

Vitenskapskomiteens faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester er ansvarlig for vurderingen.

Organisk og uorganisk arsen

Arsen (As) er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Les mer om uorganisk arsen. 

Arseninntak i Norge og Europa

Ifølge en vurdering fra European Food Safety Authority (EFSA) i 2009, har Norge det høyeste inntaket av arsen i Europa, det vil si både organisk og uorganisk arsen. Det skyldes hovedsakelig at vi spiser mer fisk enn europeere flest. I fisk er det lave nivåer av uorganisk arsen.

I 2014 kom EFSA med en oppdatert beregning av eksponering for uorganisk arsen fra mat i den europeiske befolkningen. Denne beregningen viste lavere eksponering for uorganisk arsen enn rapporten fra 2009.

Kan ikke utelukke helserisiko

Europeere får hovedsakelig i seg uorganisk arsen fra brød, ris, melk og melkeprodukter og drikkevann. Ifølge Vitenskapskomiteen finnes det ikke data som tilsier at voksne nordmenn har et kosthold som gjør at de får i seg mer uorganisk arsen enn voksne i andre europeiske land.

VKMs vurdering av den norske befolkningens eksponering for uorganisk arsen er basert på en mindre populasjonsstudie. Deltagerne i studien er delt i to grupper, hvor den ene er et representativt utvalg av befolkningen, og den andre delen spiser mye fisk og sjømat.

- Voksne nordmenn får i seg tilsvarende mengde uorganisk arsen gjennom kostholdet som europeere for øvrig. Eksponeringen er på nivå med dosene av uorganisk arsen som ifølge EFSA gir helserisiko, sier Heidi Amlund.

Hun har ledet arbeidet med uorganisk arsen i Vitenskapskomiteens Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Amlund understreker at det ikke er gjort eksponeringsberegninger for den norske befolkningen. Årsaken er at det ikke er nok data på hva som finnes av uorganisk arsen i matvarer som spises i Norge. Anslaget for mulig helserisiko i den norske befolkningen vil bli sikrere dersom vi får mer data og eksponeringsberegninger for flere mennesker.

Ris og hijiki-tang

Ris er et av næringsmidlene som inneholder mye uorganisk arsen. Personer som spiser mye ris og risprodukter kan være mer eksponert for uorganisk arsen, og derfor mer utsatt for helserisiko enn andre.

Flere land har derfor gitt kostholdsråd for risprodukter. Både Mattilsynet i Norge og det svenske Livsmedelsverket har kostråd som gjelder risdrikk til barn. Fødevarestyrelsen i Danmark ber folk være oppmerksomme på uorganisk arsen i ris og risprodukter, og gir råd for risdrikk og riskaker.

Les Mattilsynets anbefaling om riskaker til småbarn.

– Spedbarn og småbarn spiser mer i forhold til sin kroppsvekt enn voksne. Derfor kan de ha en høyere eksponering for uorganisk arsen og dermed økt helserisiko, hvis de for eksempel spiser riskaker. Men det er ikke gjort beregninger på hvor mye norske småbarn er eksponert for uorganisk arsen gjennom risprodukter, så her kan vi ikke gi sikre svar, sier Amlund.

Såkalt hijiki-tang inneholder høye nivåer av uorganisk arsen, i motsetning til andre typer tang. Hijiki-tang brukes ikke i sushi.

- Ethvert konsum av hijiki-tang vil føre til økt eksponering for uorganisk arsen og derved også økt helserisiko, opplyser Amlund.

Arsen er ikke arsenikk

Det vi i Norge kaller arsen, heter arsenik på svensk og arsenic på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid med det kjemiske navnet arsentrioksid (As2O3). Dette stoffet er svært giftig.

VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester har gjort denne risikovurderingen.

Risikovurderingen ble publisert 03.05.2016.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler