- Vitenskapelige vurderinger av høy faglig kvalitet”

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) spiller en avgjørende rolle i å levere uavhengige og legitime risikovurderinger, ifølge en ny rapport fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Etter 20 års drift er VKM blitt evaluert av DFØ, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget var å vurdere om VKM oppfyller samfunnsoppdraget, og om dagens organisering er egnet for fremtiden.

«Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) spiller en avgjørende rolle i å levere uavhengige og legitime risikovurderinger. VKMs vurderinger har høy legitimitet fordi de ikke kan knyttes til enkeltaktører eller – interesser», oppsummerer DFØ.

DFØ anbefaler likevel noen justeringer i styringen og organiseringen av VKM for å styrke samspillet mellom VKM og bestillerne: Behovet for vitenskapelige vurderinger på tvers av fag og sektorer på mat- og miljøområdet er økende, spesielt på områder hvor risikoen for målkonflikter er stor. DFØ mener at departementene bør legge til rette for at vurderinger på disse områdene prioriteres.

Oppdrag om mat og miljø-risiko
VKM er rigget med et vitenskapelig sekretariat og en komité med ca. 120 eksterne medlemmer som gjør risikovurderinger på oppdrag, hovedsakelig fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Medlemmene er til daglig tilknyttet andre kunnskapsinstitusjoner, og gjør risikovurderinger og andre oppdrag fra VKM i tillegg til sine faste stillinger.

VKM bruker medlemmene i prosjektarbeid i stort omfang, og DFØ mener det er behov for avklaringer med medlemmenes arbeidsgivere om kapasitetsbehovet.

Matskandaler og ny organisering
VKM ble født i kjølvannet av matskandalene som red Europa på 1990-tallet: Kugalskap, svinepest, høye dioksin-nivåer og antibiotikaresistens rammet økonomien, og utgjorde alvorlig fare for menneskers liv og helse.

EU erkjente at de tradisjonelle metodene for kontroll og tilsyn ikke fungerte godt nok, og man så et behov for å se hele matvarekjeden under ett. EU utviklet et nytt regelverk som skulle dekke matkjeden fra jord til bord, og de opprettet EFSA, den europeiske næringsmiddelmyndigheten. Norge fulgte på med en helhetlig matlov og opprettelsen av Mattilsynet, og en egen vitenskapskomité for mattrygghet, VKM. Vitenskapskomiteen skulle kunne vurdere risiko langs hele matkjeden, og sikre tverrfaglighet.

I 2007 kom Miljødirektoratet inn som en felles oppdragsgiver på mat- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO). Behovet for uavhengige risikovurderinger økte, og VKM tok på seg flere oppgaver. I 2017 ble VKMs ansvarsområde utvidet til å inkludere miljørisikovurderinger også utenfor matkjeden, og navnet ble endret til Vitenskapskomiteen for mat og miljø. VKM tar oppdrag innenfor hele Mattilsynets ansvarsområde, men for en mindre del av Miljødirektoratets ansvarsområde.

- Godt fornøyd

- Jeg er godt fornøyd med denne evalueringen, sier VKM-direktør Harald Gjein.

- Etter 20 års drift, var det naturlig å vurdere om styring og organisering er riktig organisert for fremtiden.

- Nå skal vi sette oss ordentlig inn i rapporten. Deretter vil vi, sammen med departementene våre og oppdragsgiverne, se hvordan vi tar forslagene videre, sier han.

Komitemedlemmene oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet hvert fjerde år. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Sekretariatet har en administrativ plassering hos Folkehelseinstituttet.

Les sak om evalueringen hos DFØ Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

rapport omslag