Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 67

Publisert: 20.12.2007

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har foretatt en vurdering av smitterisiko knyttet til bruk av ubehandlet fisk som fôr til oppdrettsfisk og ved oppfôring av villfanget fisk. Vurderingen omfatter en beskrivelse av fangstbasert havbruk, bruk av pelagiske fiskearter (fortrinnsvis sild og lodde) og disse artenes egnethet som fôr til fangstbasert torsk.

Lodde er blant hovedingrediensene i fôr til vill torsk (”loddetorsk”) i fangstbasert oppdrett. Ved søk i litteraturen og ved kontakt med ulike fagpersoner, har en ikke vært i stand til å finne referanser til sykdommer hos lodde.

Faggruppen vurderer smitterisikoen ved bruk av lodde som fôrkilde som liten.

Smitterisiko ved bruk av villfanget sild som fôr til villfanget torsk er i vesentlig grad knyttet til forekomsten av Viral Hemorrhagisk Septikemi Virus (VHSV) og Anisakis spp i ville sildepopulasjoner.

Det faktum at disse agens også er registrert i ville torskepopulasjoner, og at sild går inn i nære norske kystområder for å gyte, gjør at smitterisikoen ved å bruke fersk sild som fôr i fangstbasert torskeoppdrett må anses som liten.

Villfanget torsk per se utgjør et like stort, om ikke større, potensiale for smitte i denne type oppdrett og dermed for eventuell videre smittespredning til andre typer oppdrett.

Frysing er en effektiv måte å drepe alle typer parasitter som kan overføres fra sild til torsk på, men metoden vil ikke være effektiv på kort sikt når det gjelder desimering av bakterier og virus.

Risikoen for spredning av sykdom fra fangstbasert oppdrett til andre oppdrettsanlegg anses å være minimal, men kan ikke utelukkes.

Så langt foreligger det ingen empiriske data som viser en slik smittespredning.

Det er nødvendig med ny og oppdatert kunnskap når det gjelder fôring av fangstbasert oppdrettstorsk og med hensyn til overlevelse av sykdomsfremkallende agens i fôr basert på lodde/sild.

Det er imidlertid også essensielt å opparbeide seg mer kunnskap om overlevelsesevnen ved kjøling, frysing og ensilering av eksisterende og nye bakterier, virus, sopp og parasitter som måtte bli beskrevet i tilslutning til sykdomsproblemer i fangstbasert oppdrett.

Risikovurderingen ble publisert 30.06.2007. Revidert versjon ble publisert 20.12.2007.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler