Hygiene og smittestoffer

Vurdering av sannsynlighet for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 41

Publisert: 01.07.2005

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert sannsynligheten for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr.

Hund og katt

En eventuell signifikant endring i rabiesprevalensen i eksporterende land vil gi en endring i sannsynligheten for introduksjon av rabies.

Derfor bør rabiessituasjonen overvåkes kontinuerlig og sannsynligheten for introduksjon av rabies estimeres på nytt dersom det finner sted større endringer i rabiesprevalensen i eksporterende land.

Antallet hunder/katter som importeres er av vesentlig betydning for sannsynligheten for introduksjon av rabies.

I rapporten ble tre ulike scenarioer for antallet importerte hunder/katter benyttet, henholdsvis 100, 1000 eller 10 000 hunder/katter per år fra de enkelte grupper av land.

Ville dyr

Sannsynligheten for introduksjon av rabies med ville dyr anses for å være veldig lav. Det er to antatte mulige introduksjonsveier; via rovdyr eller flaggermus.

Norges geografiske separasjon fra områder med rabies hos rovdyr, det vil i denne sammenhengen si rødrev, mårhund, ulv og fjellrev, gjør at sannsynligheten for introduksjon via disse dyrene anses for å være meget lav.

Sannsynligheten for introduksjon av rabies via flaggermus er ukjent, og kunne være noe større enn via rovdyr.

Risikovurderingen ble utført av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Kontakt

Andre populære artikler