Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 27

Publisert: 18.06.2013

Hovedbudskap:

Personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere,
har litt mer bly i kroppen enn andre, men trolig ikke så mye at det gir
helseskade hos den enkelte. For befolkningen som helhet er det imidlertid viktig med fortsatt innsats for å redusere blyeksponeringen.

Det kommer frem i en risikovurdering av konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet. Hjortevilt er elg, hjort, rådyr, dåhjort og villrein.

Hos voksne kan bly gi høyere blodtrykk og øke sannsynligheten for utvikling av kronisk nyresykdom. Barn er mer følsomme for bly enn voksne, og bly kan skade utviklingen av hjernen. Det kan måles som nedsatt IQ.

Helsekonsekvenser av å spise hjorteviltkjøtt

- Nordmenn får i seg stadig mindre bly, men en ytterligere nedgang er ønskelig. Personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Denne ekstra blyeksponeringen er til bekymring. For den enkelte vil dette trolig ikke ha stor helsemessig betydning, men for befolkningen som helhet er det viktig med fortsatt innsats for å redusere
blyeksponeringen, sier Helle Knutsen, som har ledet arbeidet med risikovurderingen i VKM.

Knutsen er medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Hun forklarer at voksne med normalt blodtrykk sannsynligvis ikke vil merke at blodtrykket øker litt. Men det kan være utslagsgivende for de som allerede har høy risiko for hjerte-karsykdommer.

En liten nedgang i IQ vil ikke merkes hos barn med normal IQ, men det kan for eksempel gjøre at barn som allerede har lav IQ kan få lærevansker.

Det er vanskeligere å anslå hvor høye blyverdier som skal til før man får nyreskader.

Analyser av blod fra nordmenn som spiste hjorteviltkjøtt viste at blynivåene økte mest blant de som spiste kjøttdeig fra elg og hjort, og spesielt hvis den var kjøpt i butikken.

Jegere som oppga at de ladet patronene selv hadde høyere blynivåer i blodet enn de som ikke gjorde det.

Bly et er skadelig tungmetall

Bly er et tungmetall som mennesker utsettes for særlig gjennom mat, men også fra drikkevann, luft, støv og blyholdige produkter. Bly hoper seg opp i kroppen og er skadelig for mennesker og dyr.

EUs mattrygghetsorgen EFSA og WHOs ekspertkomité JECFA har ikke kunnet fastsette en nedre grense for helseeffekter av bly, dvs. en blykonsentrasjon som ikke er forbundet med økt risiko for uønskede helseeffekter.

Myndighetene arbeider med å få ned blynivåene som befolkningen utsettes for.

Bly fra blyholdig ammunisjon spres ut i kjøttet

Bly er tillatt i rifleammunisjon. Rundt regnet 95 % av norske hjorteviltjegere bruker forskjellige typer av blykuler. I Norge har blyhagl vært forbudt siden 2005.

Til jakt på storvilt skal det brukes ekspanderende kuler. Ekspanderende blyholdige kuler avgir en sky av blypartikler i kjøttet rundt skuddkanalen i viltet.

Studier som VKM har vurdert viser at blyfragmenter fra ekspanderende blykuler i forskjellig typer vilt i snitt spres i en radius på 15 cm rundt skuddkanalen.

Vevsanalyser av hjortekjøtt viser imidlertid blykonsentrasjoner over 0,1 milligram per kilo kjøtt 25 cm fra skuddkanalen. Det trengs mer kunnskap på dette området.

Blynivåer i kjøtt

I kjøtt fra husdyr er det tillatt med maksimalt 0,1 milligram bly per kilo kjøtt. For bly i viltkjøtt finnes det ikke grenseverdier. Hjortevilt inneholder stort sett lave nivåer av bly, men høye konsentrasjoner er funnet i enkelte prøver. I norske prøver av elgdeig har det blitt funnet blynivåer fra under 0,03 til 110 milligram bly per kilo kjøtt.

Kjøtt fra oppdrettshjort inneholder trolig lite bly fordi de vanligvis avlives med hodeskudd. Tamrein slaktes vanligvis på slakteri på samme måte som husdyr.

Risiko for hunder

I tillegg til risiko for mennesker, ba Mattilsynet VKM om å vurdere om det er fare for helsen til jakthunder hvis de blir fóret med avskjær fra skuddkanalen fra hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon.

Hunder kan som mennesker ta skade av bly. VKM mener at avskjær av kjøtt eller innmat fra skuddkanalen fra hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon utgjør en høy risiko for hunder når de fôres med dette over tid. VKM mener at en enkelt fôring utgjør en liten risiko.

Tiltak for å redusere blyeksponering

Fjerning av kjøtt rundt skuddkanalen minsker mengden bly i kjøttet. Studiene som VKM har gjennomgått gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere hvor mye kjøtt som må kasseres for å fjerne blyrester fra ammunisjonen. VKM mener derfor dette bør undersøkes videre.

Andre mulige tiltak for å redusere blyeksponering fra hjorteviltkjøtt er å bruke blyammunisjon som avgir lite bly eller blyfri ammunisjon.

Oppdrag fra Mattilsynet

VKM har gjort denne risikovurderingen på oppdrag for Mattilsynet. Bakgrunnen for bestillingen fra Mattilsynet var at forskere ved Veterinærinstituttet i 2011 fant høye nivåer av bly i norsk elgdeig.

Mattilsynet vil bruke risikovurderingen som grunnlag for å vurdere om det er behov for kostholdsråd til spesielle grupper og til opplæring av jegere.

VKM har kun vurdert den potensielle helserisikoen forbundet med blyeksponering fra konsum av hjorteviltkjøtt. VKM har verken tatt i betraktning fordeler eller ernæringsmessig verdi av å spise slikt kjøtt.

Slik gjennomfører VKM risikovurderinger

Når VKM gjør risikovurderinger, gjennomgår, sammenstiller og vurderer ekspertene tilgjengelige vitenskapelige studier og data. VKM driver ikke selv forskning.

Kontakt

Helle Katrine Knutsen

Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

T: 97 52 11 40

Andre populære artikler