Plantevernmidler

Vurdering av risiko for svulstdannelse ved bruk av plantevernmiddelet Frupica

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 05

Publisert: 14.02.2011

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert risiko for svulstdannelse ved bruk av plantevernmiddelet Frupica.

Plantevernmiddelet Frupica med det virksomme stoffet mepanipyrim er et nytt soppmiddel i Norge mot meldugg og gråskimmel i jordbær. Mepanipyrim gir leversvulster hos dyr ved gjentatt dosering og ved høye doser.

Stoffet er blitt vurdert både i EU og i det nordisk/baltiske samarbeidet fir godkjenning av plantevernmidler.

Mattilsynet ønsket likevel en vurdering fra VKM om hvorvidt funnene av leversvulster hos dyr er relevante for mennesker, samt en vurdering av risiko for kreftutvikling.

Funn av leversvulster hos dyr kan ha relevans for mennesker

VKMs faggruppe for plantevernmidler, som har gjennomført risikovurderingen, mener det ikke kan utelukkes at funnene av leversvulster hos dyr også kan være relevante for mennesker.

Mepanipyrim er ikke vist å være skadelig for arvestoffet, og virker heller ikke som en igangsetter (initiator) av svulstdannelse. Studiene som er utført med mepanipyrim kan imidlertid tyde på at stoffet danner svulstene ved en promotor-liknende (”vedlikeholdene”) mekanisme.

Faggruppen anser det derfor som sannsynlig at det vil være en terskeldose for når plantevernmiddelet vil kunne gi svulstdannelse ved eksponering for mepyramin. Dette vil da kunne medføre at en kan angi doseringer av dette plantevernmiddelet som er ”trygge” i forhold til risikoen for kreft.

Etter faggruppens syn, vil en nærmere undersøkelse av potensialet for arvestoffskade av nedbrytningsproduktet M11, bidra til å avklare om det foreligger en terskeldose for svulstdannelse av morstoffet mepanipyrim.

Det mangler studier av M11s eventuelle potensiale for å kunne gi skader på arvestoffet i organismen (in vivo).

Godkjenning av plantevernmidler

Denne risikovurderingen er en del av beslutningsgrunnlaget når Mattilsynet avgjør om Frupica skal gis godkjenning. Dersom Frupicia godkjennes, vil risikovurderingen også brukes når Mattilsynet klassifiserer og merker preparatet og bestemmer eventuelle begrensninger knyttet til bruken.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler