Plantevernmidler

Vurdering av reproduksjonsskadelige og kreftfremkallende stoffer i kategori 1 og 2

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 37

Publisert: 28.07.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med revidering av plantevernmiddeldirektivet i EU har nordiske land gitt innspill til kriterier for oppføring av stoffer på positivlisten. Det fokuseres her spesielt på stoffer med potensial for å gi svært alvorlige helseeffekter som kreft, mutasjoner og reproduksjonskader (CMR-stoffer). Mattilsynet har bedt VKM om synspunkter på innspillet.

I innspillet er det foreslått å inkludere CMR-stoffer i kategori 1 og 2 på positivlisten kun i tilfeller der eksponeringen er neglisjerbar. I innspillet er det også fokus på hormonhermende stoffer. 

Saken ble ferdigbehandlet av VKMs Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 16. juni 2006. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok en ad hoc-ekspert i vurderingen. Faggruppen er av den oppfatning at bruk av stoffer klassifisert som reproduksjonsskadelig i kategori 1 eller 2 og/eller kreftfremkallende i kategori 1 eller 2, kan representere en høy helserisiko.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler