Plantehelse

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 55

Publisert: 15.11.2016

Hovedbudskap:

Bare et lite antall planteskadegjørere overlever i magen til husdyr og i husdyrgjødsel. Av de som overlever, er det noen få som bare finnes på enkelte steder i Norge i dag. Dersom ubehandlet husdyrgjødsel og avfall fra slakterier spres på jordbruksarealer, kan disse planteskadegjørerne spre seg til nye områder.

De alvorligste skadegjørerne er floghavre, potetkreft, potetcystenematoder og hønsehirse. Sannsynligheten for spredning er svært usikker.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Gjødsel fra slakteri til jordbruksarealer

Det er slakteriene som håndterer husdyrgjødsel som samles opp etter at dyr er levert fra gården og til de er ferdig slaktet. Slakteriene håndterer også innhold fra fordøyelseskanalen som tas ut etter slakting.Det er vanlig praksis at gjødsla leveres til bønder i nærheten av slakteriet og spres ubehandlet på jordbruksarealer.

Mattilsynet ønsket en vurdering av om praksisen kan føre til at planteskadegjørere finner nye smitteveier, og blir introdusert og spredd til nye jordbruksområder.

Skadegjørere som er vurdert

Rapporten vurderer gjødsel fra ku, sau, geit, svin og hester.

Ugrasartene som er vurdert i rapporten, er begrenset til sterkt konkurrerende arter, invaderende arter og arter med hardt frøskall. Blant disse er floghavne og hønsehirse.

Et stort antall sykdomsfremkallende sopper, nematoder, virus og bakterier er vurdert. Blant disse er potetkreft og potetcystenematoder.

Av skadegjørende insekter og midd, er bare de som lever på beiteplanter og andre fôrtyper, i høstet gras og høy vurdert.

Et fåtall skadegjørere overlever

- Kulturplanter er utsatt for mange ulike skadegjørere. Noen få skadegjørere kan overleve i magen og i gjødsel fra husdyr. Blant de som kan overleve, er det noen få som bare finnes på enkelte steder i Norge i dag. De kan spre seg dersom mageinnhold og gjødsel fra slakterier spres på jordbruksareal. Sannsynligheten for spredning er imidlertid usikker, sier Åshild Ergon. Hun har deltatt i prosjektgruppen som har utarbeidet risikovurderingen.

Floghavre, potetkreft og potetcystenematoder er skadegjørere som kan overleve. Potetkreft og potetcystenematoder er regulert i forskrift for plantehelse, floghavre i floghavreforskriften. Hønsehirse, som er et ugras som sprer seg i Norge, er ikke omfattet av regelverket.

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler