Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 02

Publisert: 30.04.2004

Hovedbudskap:

Mattilsynet har henvendt seg til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) for å få vurdert nye resultater av polybromerte difenyletere (PBDE) i oppdrettslaks. VKM konkluderer med at anses det ikke å være helsefare forbundet med å spise fisk med de målte PBDE-nivåene, selv med et antatt høyt konsum av fisk.

Polybromerte difenyletere og andre bromerte flammehemmere har i den senere tiden vært mye i medias søkelys, kanskje særlig i forbindelse med de høye nivåene av disse stoffene i Mjøsa.

Mattilsynet fikk i den forbindelse utført en risikovurdering av funnene av bromerte flammehemmere i mjøsfisk. 

Resultatet av denne vurderingen var at det ikke ble gitt noen kostholdsråd på grunn av bromerte flammehemmere.

Mattilsynet har mottatt data fra NIFES på polybromerte difenyletere i oppdrettslaks. Selv om Mattilsynet ser at nivåene i oppdrettslaks er mye lavere enn de man har funnet i mjøsfisk, vil man likevel ha vitenskapskomiteens vurdering på disse resultatene.

Innholdet av PBDE i oppdrettsfisk er svært lave (1,1-4,5 ng/g) i forhold til målingene som tidligere er gjort på stor Mjøs-ørret (350 ng/g). I forhold til vurderingene som ble gjort av Underarbeidsgruppen for miljøgifter i SNTs vitenskapelige komité tidligere i år anses det ikke å være helsefare forbundet med å spise fisk med de målte PBDE-nivåene, selv med et antatt høyt konsum av fisk.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler