Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 04

Publisert: 19.01.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort beregninger som viser at muggsoppgiften zearalenon fra frokostblandinger utgjør minimal helserisiko for norske barn.

Nåværende eksponering for zearalenon er godt under det daglige tolerable inntaket (TDI) selv hos barn som spiser mye grove frokostblandinger, viser en risikovurdering som VKM har utarbeidet etter oppdrag fra Mattilsynet.

Vurderingen er utført på grunnlag av norske kostholdsdata for barn på to, fire, ni og 13 år, og europeiske forekomstdata av zearalenon.

Zearalenon er en muggsoppgift. Den lages av muggsoppen Fusarium, som særlig angriper kornåkrer i kaldt og fuktig vær.

EUs grenseverdi for zearalenon i frokostblandinger er foreslått økt. I den forbindelse har Mattilsynet gitt VKM i oppdrag å vurdere i hvilken grad norske barn er utsatt (eksponert) for zearalenon fra mat, inkludert eksponeringsscenarioer for ulike grenseverdier av zearalenon i frokostblandinger:

Scenario for langvarig eksponering

I scenarioet for langvarig eksponering er det forutsatt at den gjennomsnittlige konsentrasjonen av zearalenon i frokostblandinger tredobles fra dagens nivå hvis grenseverdien i frokostblanding tredobles.

VKMs beregninger viser at i så fall vil langtidseksponeringen sannsynligvis være godt under TDI for alle aldersgrupper av norske barn, også for de som spiser mye frokostblandinger (høykonsumenter).

Scenario for kortvarige eksponeringer

I scenarioene for kortvarige eksponeringer er det forutsatt at konsentrasjonen av zearalenon i grove frokostblandinger enten er tilsvarende, det dobbelte eller det tredoble av dagens grenseverdi (50 µg/kg).

Forutsetningen innebærer en atskillig høyere konsentrasjon av zearalenon enn dagens forekomstdata viser.

VKMs beregninger viser at hvis konsentrasjonen av zearalenon er tilsvarende dagens grenseverdi, vil eksponeringen fra grove frokostblandinger bare overskride TDI hos fire år gamle høykonsumenter.

Hvis konsentrasjonen av zearalenon i grove frokostblandinger er det dobbelte eller det tredobbelte av dagens grenseverdi, tyder VKMs beregninger på at høykonsumentene blant norske barn vil kunne overskride TDI. TDI er imidlertid satt for langtidseksponering, og gjelder ikke for kortvarig eksponering.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler