Plantevernmidler

Vurdering av mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til ETU

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 38

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere om en epidemiologisk studie (Nordby et al. 2005) og dokumentasjon fra forsøksdyr gir grunnlag for å si at mankozeb er fosterskadelig, at det er en økt risiko for bønder som dyrker poteter å få barn med misdannelser og om dette skyldes bruk av mankozeb. Det ble også bedt om en uttalelse om mobiliteten til hovedmetabolitten ETU under norske forhold.

Mankozeb er et virksomt stoff som i Norge inngår i følgende plantevernmidler: Acrobat WG, Dithane Newtec, Electis, Sereno og Tattoo. Disse produktene er godkjent kun for bruk mot tørråte i potet, med unntak av preparatet Electis som også kan brukes mot tørrflekksyke i potet.

Med hensyn på mankozebs helseskadelige potensial konkluderer VKMs faggruppe for plantevernmidler som følger: Høye doser av mankozeb er fosterskadelig hos rotter. Det er usikre holdepunkter for en sammenheng mellom forekomst av nevralrørsdefekter og mankozebeksponering som følge av potetdyrking.

Etylentiourea (ETU) er hovedmetabolitten til mankozeb. Faggruppens uttalelse om mobiliteten til ETU under norske forhold ut i fra funn i JOVA-programmet og undersøkelser fra Solør-området lyder som følger: ETU har potensial for utlekking til grunnvann da ETU har lav adsorpsjon til jord. Utlekkingen reduseres imidlertid av rask primærnedbryting. 

Datagrunnlaget for konsentrasjoner av ETU i grunnvann i Norge er for tynt til å kunne gi en konkret vurdering av sannsynligheten for spredning av ETU til grunnvann.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler