Mikrobiell økologi

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 42

Publisert: 16.08.2016

Hovedbudskap:

Dagens krav til informasjon om mikroorganismer som skal brukes for å rense forurenset jord og vann (bioremediering) er ikke tilstrekkelige for å kunne gjennomføre en vurdering av helse- og miljørisiko av produktene. Det er konklusjonen i en rapport som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bioremediering går ut på å bruke organismer, først og fremst mikroorganismer, for å omdanne eller bryte ned giftige forbindelser. Nedbrytningsprosessen kan fremskyndes ved å tilsette ekstra mikroorganismer. Det kalles bioaugmentering.

Deklarasjonsskjema

Den som importerer, produserer eller omsetter mikrobiologiske produkter i Norge, er pålagt å merke og deklarere produktene i Produktregisteret. Søker må fylle ut et deklarasjonsskjema med informasjon om mikroorganismene som er i produktet.

Miljødirektoratet bruker informasjonen til å vurdere helse- og miljørisiko hvis produktet tas i bruk.

Begrenset kunnskap om bioremediering

Ut fra dagens kunnskap, mener VKM at bioremedieringstiltak basert på bioaugmentering ser ut til å være kostnadseffektivt og enkelt å bruke. Metoden er mindre belastende for miljøet enn vanlige metoder for å rense forurenset grunn.

Det er likevel en risiko for at fremmede mikroorganismer kan påvirke både eksisterende mikrobiologisk samfunn og økosystemet som helhet.

Mangelfull informasjon i dag VKM konkluderer at dagens krav til informasjon i deklarasjonsskjemaet ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre en helse- og miljørisikovurdering.

Det er blant annet nødvendig med mer presise beskrivelser av produktet for å kunne gjennomføre en meningsfull risikovurdering.

VKM peker også på at dagens krav legger lite vekt på miljøpåvirkning fra fremmede organismer. Det gjelder spesielt muligheten for at mikroorganismer spres i jord og vann og påvirker miljøet over lang tid.

Dagens krav legger heller ikke vekt på muligheten for at fremmede organismer påfører sykdom på dyr og planter.

Om oppdraget

Miljødirektoratet ba VKM om å vurdere om dagens krav til informasjon om bioremedieringstiltak gir et godt nok grunnlag til å foreta helse- og miljørisikovurderinger av produktene.

Hvis dagens krav ikke er gode nok, ble VKM bedt om å vurdere hvilke krav som bør stilles. I tillegg ble VKM bedt om å gi en oversikt over ulike typer bioremedieringstiltak og mikroorganismer som brukes.

VKMs faggruppe for mikrobiell økologi har vært ansvarlig for arbeidet.

Risikovurderingen ble publisert 16.08.2016

Kontakt

Nana Yaa Boahene

Prosjektleder, ph.d.

T: 40 31 59 03
Send e-post

Andre populære artikler