Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Mikrobiell økologi

Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler

Rapportnr: 2016: 41

Bestilt: 10.03.2016

Publisert: 18.08.2016

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Dagens krav til informasjon om rengjøringsprodukter som inneholder mikroorganismer er ikke tilstrekkelige for å gjennomføre en vurdering av helse- og miljørisiko av produktene. Det er konklusjonen i en rapport som Vitenskapkomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag for Miljødirektoratet.

Rengjøringsmidler med bakterier eller andre mikroorganismer som aktivt virkestoff blir stadig mer vanlig. Det finnes i dag ingen enhetlige, internasjonale regelverk som regulerer produksjonen og bruken av slike rengjøringsmidler.

Produktene må merkes og deklareres

Den som importerer, produserer eller omsetter mikrobiologiske produkter i Norge er pålagt å merke og deklarere produktene i Produktregisteret. Søker må fylle ut et deklarasjonsskjema med informasjon om mikroorganismene som er i produktet.

Miljødirektoratet bruker informasjonen til å vurdere helse- og miljørisiko hvis det blir søkt om å ta i bruk produktet.

Mangelfull informasjon

VKM konkluderer at dagens krav til informasjon i deklarasjonsskjemaet ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre en helse- og miljørisikovurdering. VKM anbefaler at kravene til informasjon revideres.

Det er blant annet nødvendig med mer presise beskrivelser av rengjøringsproduktet for å kunne gjennomføre en meningsfull risikovurdering.

VKM peker også på at dagens krav legger lite vekt på miljøpåvirkning fra fremmede organismer. Det gjelder spesielt muligheten for at mikroorganismer spres i jord og vann og påvirker miljøet over lang tid.

Dagens krav legger heller ikke vekt på muligheten for at fremmede organismer påfører sykdom på dyr og planter. 

Bruksområder og forhåndsregler

VKM mener en deklarasjon bør inneholde informasjon om bruksområder og instruksjoner for bruk dersom det er behov for å ta spesielle forhåndsregler.

Videre bør deklarasjonen inneholde informasjon relatert til brukergrupper. Det kan for eksempel være om produktet kan brukes i produksjonslokaler for mat, lokaler for sårbare grupper (personer med nedsatt immunforsvar, barn, eldre, gravide osv.) eller lokaler for produksjonsdyr.

Om oppdraget

Miljødirektoratet ba Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere om dagens krav til informasjon om rengjøringsprodukter som inneholder mikroorganismer, gir et godt nok grunnlag til å foreta helse- og miljørisikovurderinger av produktene.

Hvis dagens krav ikke er gode nok, ble VKM bedt om å vurdere hvilke krav som bør stilles.

VKMs faggruppe for mikrobiell økologi har vært ansvarlig for risikovurderingen.

Risikovurderingen ble publisert 18.08.2016.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie