Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 19

Publisert: 15.10.2015

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert hvilke faktorer som bør vektlegges når Mattilsynet vurderer om en smittsom sykdom hos fisk, krepsdyr og bløtdyr bør stå på den nasjonale sykdomslisten.

Etter å ha gjennomgått og vurdert tilgjengelig vitenskapelig litteratur, konkluderer VKM at Mattilsynet bør vektlegge følgende overordnede kriterier når de vurderer om en smittsom sykdom hos fisk, krepsdyr og bløtdyr bør stå på den nasjonale sykdomslisten:

  • Hvordan sykdommen arter seg og hvilket potensiale den har for å spre seg
  • Hvilke konsekvenser sykdommen har for oppdretts- og villpopulasjoner av fisk, krepsdyr og bløtdyr
  • Hvilke muligheter som finnes for å kontrollere sykdommen

- Det aller viktigste når en sykdom oppdages er raskt å fastslå hvilken sykdom det dreier seg om, kartlegge hvordan sykdommen arter seg og hvilket potensiale den har for å spre seg, sier professor i virologi Espen Rimstad, som har ledet arbeidet med vurderingen i VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd.

Sykdomslister

Visse sykdommer anses som så alvorlige at de utløser offentlige kontrolltiltak hvis de bryter ut. Disse sykdommene står på sykdomslister. Fiskehelsedirektivet i EU gjelder også i Norge. Direktivet opererer med tre ulike sykdomslister.

Liste 1 er liste over eksotiske sykdommer. Liste 2 er ikke-eksotiske sykdommer. Sykdommer på liste 1 og 2 utløser minimumskrav til kontroll og bekjempelse dersom de bryter ut.

I tillegg til liste 1 og 2, kan det enkelte land også iverksette nasjonale kontrolltiltak for andre sykdommer enn de som står på liste 1 og 2. Disse sykdommene står på liste 3 – nasjonale sykdommer.

Det er rutiner og kriterier for listeføring av sykdommer på liste 3 som Mattilsynet har behov for å vurdere, og som de ber om råd fra VKM.

Ifølge Mattilsynet tar det ofte lang tid fra en ny smittsom sykdom blir oppdaget i akvakulturnæringen til Mattilsynet har vurdert om sykdommen skal listeføres på Liste 3 - Nasjonale sykdommer.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som beslutter om listeføring på den nasjonale sykdomslisten. Mattilsynet vurderer og gir anbefaling til departementet.

Om oppdraget

VKMs vurdering er faglig grunnlag for Mattilsynets arbeid med rutiner og kriterier for listeføring av sykdommer på den nasjonale sykdomslisten.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for denne vurderingen.

Kontakt

Espen Rimstad

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 959 48 745

Andre populære artikler