Genmodifiserte organismer

Vurdering av den genmodifiserte soyaen MON 87705 × MON 87708 × MON 89788 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-EFSA-GMO-NL-2015-126)

Bestilt:

Rapportnr: 2022:21

Publisert: 13.06.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte soyaen MON 87705 × MON 87708 × MON 89788. Soyaen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller implementert i norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert soya MON 87705 × MON 87708 × MON 89788

MON87705 × MON87708 × MON89788 er en genmodifisert soya utviklet ved konvensjonell kryssing av de tre soyaene MON87705, MON87708, og MON89788.

De tre soyaene (foreldreplantene) er alle utviklet ved Agrobacterium-mediert transformasjon av celler fra konvensjonelle sorter. MON87705 × MON87708 × MON89788, har arvet gensekvenser (naturlig i soya) fra MON87705 som undertrykker genene fatb og fad2 . Fatb og fad2 er involvert i produksjon og sammensetning av fettsyrer i planten, undertrykkelsen av disse endrer dermed fettsyreprofilen til den kryssede soyaen. MON87705 bidrar i tillegg med genet cp4epsps fra Agrobacterium sp. som gir økt toleranse for glyfosatbaserte ugressmidler. Tilsvarende, arver den kryssede soyaen dmo-genet (dicamba mono-oksygenase) fra Stenotrophomonas maltofili fra soyaen MON87708, som gir toleranse til ugressmiddelet Dicamba. MON89788 bidrar med enda et cp4epsps-gen, som øker toleransen for glyfosat ytterligere.

Den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden for den genmodifiserte soyaen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSAs veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. De genetiske endringene i soya MON87705 × MON87708 × MON89788 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs vurdering (EFSA, 2020) er tilstrekkelig også for norske forhold. VKMs GMO panel har derfor ikke utført en fullstendig risikovurdering av soyaen.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler