Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte soyaen MON 87701 × MON 89788 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-022)

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 10

Publisert: 30.03.2023

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av den genmodifiserte soyaen MON 87701 × MON 89788. Soyaen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert soya MON 87701 × MON 89788

MON 87701 × MON 89788 er utviklet ved hjelp av konvensjonell krysning av de to GM-soyaene MON 87701 og MON 89788. MON 87701 × MON 89788 uttrykker transgenene cry1Ac og cp4 epsps som koder for proteinene Cry1Ac og CP4 EPSPS. Transgenene gjør MON 87701 × MON 89788 resistent mot enkelte planteskadegjørere i ordenen Lepidoptera (sommerfugler og møll) og tolerante for ugressmidler med virkestoffet glyfosat.

VKM ga ikke innspill til fornyelsessøknaden EFSA-GMO-RX-022 under EFSAs høringsperiode i henhold til oppdraget fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, på grunn av andre prioriteringer.

VKM har imidlertid vurdert dokumentasjonen i søknaden og EFSAs risikovurdering av den genmodifiserte soyaen. VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

De genetiske endringene i soya MON 87701 × MON 89788 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold som gjelder egenskaper ved soyaen, har ikke VKMs GMO panel utført en fullstendig risikovurdering av soyaen.

VKM publiserte i 2010 en helse- og miljørisikovurdering av soya MON 87701 × MON 89788, og identifisert da ingen helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved soyaen. VKM vurderte heller ikke de introduserte egenskapene i soyaen til å medføre økt risiko for spredning og etablering i norsk natur, sammenlignet med konvensjonelle sorter.

Om oppdraget

VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler