Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte rapsen Ms8, Rf3 og Ms8xRf3 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-024)

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 16

Publisert: 09.06.2023

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av den genmodifiserte rapsen Ms8, Rf3 og Ms8xRf3. Rapsen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert raps Ms8, Rf3 og Ms8xRf3

Raps Ms8xRf3 er en forplantningsdyktig hybrid, tolerant for ugressmidler basert på glufosinat-ammonium. Hybriden er en konvensjonell krysning av den hannsterile rapsen Ms8 og rapsen Rf3. Rf3 gjenoppretter forplantningsevnen i hybriden. Ms8 og Rf3 er begge utviklet ved Agrobacterium tumefaciens -mediert transformasjon av celler fra en konvensjonell rapssort. Det dominante genet som gir hannsterilitet i raps Ms8 er barnase, og det dominante genet som gjenoppretter fertiliteten i hybriden er barstar. Genet bar, som gir toleranse for glufosinat-ammonium, finnes i både Ms8 og Rf3.

VKM har vurdert dokumentasjonen i søknad EFSA-GMO-RX-024 og EFSAs risikovurdering av den genmodifiserte rapsen. VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte rapsen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

De genetiske endringene i raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold som gjelder egenskaper ved rapsen, har ikke VKMs GMO panel utført en fullstendig risikovurdering av rapsen.

Raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 har tidligere blitt vurdert av VKM i 2008, 2013 og 2014. VKM identifisert da ingen helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved den genmodifisert rapsen. VKM vurderte heller ikke de introduserte egenskapene i rapsen til å medføre økt risiko for spredning og etablering i norsk natur, sammenlignet med konvensjonelle sorter.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler