Genmodifiserte organismer

Vurdering av den genmodifiserte rapsen GT73 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-002)

Bestilt:

Rapportnr: 2022:22

Publisert: 13.06.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av den genmodifiserte rapsen GT73. Rapsen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert raps GT73

Genmodifisert raps GT73 ble utviklet ved transformasjon av planteceller ved hjelp av Agrobacterium tumefaciens. GT73 uttrykker transgenene goxv247 og cp4 epsps som koder for henholdsvis enzymet glyfosatoksidoreduktase (GOXv247), fra bakterien Ochrobactrum anthropi-stamme LBAA, og enzymet 5-enolpyruvylshikimate-3-fosfatsyntase (EPSPS) fra Agrobacterium sp. stamme CP4 (CP4 EPSPS). Enzymene gir plantene økt toleranse for glyfosatbaserte ugressmidler.

Søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte rapsen GT73 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. De genetiske endringene i GT73 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold vedrørende egenskaper ved rapsen, har VKMs GMO panel ikke utført en ny fullstendig risikovurdering av raps GT73.

VKM publiserte i 2006 en uttalelse om Monsantos genmodifiserte raps GT73 (søknad C/NL/98/11), og en foreløpig helse- og miljørisikovurdering i 2012 (søknad EFSA/GMO/NL/2010/87).

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler