Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA‐GMO‐NL‐2017‐139)

Bestilt:

Rapportnr: 2022:13

Publisert: 27.04.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.


I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122

Mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 er utviklet ved konvensjonell krysning av de seks genmodifiserte maisene: MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MAN 87411 og 59122.

Transgenene fra hver av de seks maisene er også uttrykt i den kryssede maisen.

Transgenene koder for følgende proteiner, enzymer og egenskaper:

Enzymet CP4 EPSPS, økt toleranse for glyfosatbaserte ugressmidler.

Proteinet CspB, økt tørketoleranse.

NptII, en seleksjonsmarkør fra mais MON 87460.

Proteinene Cry1A.105, Cry2Ab2 og Cry1F, resistens mot enkelte skadegjørende sommerfuglarter.

Enzymet PAT, økt toleranse for ugressmidler basert på glufosinat-ammonium

Proteinene Cry3Bb1, Cry34Ab1, Cry35Ab1 og RNA-molekylet DvSnf7-dsRNA, gir resistens mot enkelte skadegjørende billearter.

VKMs GMO-panel konkluder i sin vurdering at søkers vitenskapelige dokumentasjon er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

Videre konkluderer panelet at de genetiske endringene i mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 ikke tilsier en økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold vedrørende egenskaper ved maisen, har VKMs GMO panel ikke utført en fullstendig risikovurdering.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler