Genmodifiserte organismer

Vurdering av den genmodifiserte bomullen 281-24-236 x 3006-210-23 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-019)

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 02

Publisert: 06.01.2023

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte bomullen 281-24-236 x 3006-210-23. Bomullen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.

I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller implementert i norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både under den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen. VKMs oppdraget er delt inn i tre trinn.

Genmodifisert bomull 281-24-236 x 3006-210-23

Bomull 281-24-236 x 3006-210-23 ble produsert ved konvensjonell kryssing av de genmodifiserte bomullssortene 281-24-236 og 3006-210-23. Den kryssede sorten uttrykker genene cry1F og pat fra bomull 281-24-236, og genene cry1Ac og pat fra bomull 3006-210-23. Genene koder for proteinene Cry1F, Cry1Ac og PAT (phosphinotricin acetyltransferase).

Cry1F og Cry1Ac gjør planter av den kryssede bomullen resistente mot planteskadegjørere i insektordenen Lepidoptera (sommerfugler). PAT-proteinet, brukt som seleksjonsmarkør under utviklingen av bomullssortene, gir økt toleranse for ugressmiddelet glufosinate ammonium.

Søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte bomullen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. De genetiske endringene i bomull 281-24-236 x 3006-210-23 tilsier ingen økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. EFSAs risikovurdering er derfor tilstrekkelig også for norske forhold. Ettersom det ikke har blitt identifisert særnorske forhold som gjelder egenskaper ved bomull 281-24-236 x 3006-210-23, har VKMs GMO panel ikke utført en fullstendig risikovurdering av bomullen.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler