Genmodifiserte organismer

Vitenskapelig høring om raps NS-B5ØØ27-4 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2019-160)

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 07.09.2022

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av raps NS-B5ØØ27-4 til bruk i mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både under den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert raps NS-B5ØØ27-4

NS-B5ØØ27-4 er en genmodifisert oljeraps utviklet for å produsere flerumettede omega-3 fettsyrer (ω3 LC-PUFAs) som normalt ikke finnes i raps. Rapsen inneholder ω3-fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA) i frøoljefraksjonen. Målet med rapsen er å tilby en alternativ kilde for disse fettsyrene, som normalt kommer fra fisk eller alger, i mat og fôr, og spesielt til bruk i akvakultur. NS-B5ØØ27-4-raps inneholder også et pat-gen som koder for enzymet fosfinothricin acetyltransferase (PAT), som gir toleranse for glufosinat ammonium-baserte ugressmidler. Pat ble brukt som en seleksjonsmarkør under transformasjonsprosessen, gjort ved bruk av bakterien Agrobacterium tumefaciens.

I tråd med det løpende oppdraget for Mattilsynet og Miljødirektoratet, har VKMs GMO-panel vurdert søknaden EFSA-GMO-NL-2019-160 under EFSAs vitenskapelige høring av søknaden. Panelet konkluderte at den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden er dekkende for risikovurdering og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat og fôr. Videre konkluderte panelet at bruk av raps NS-B5ØØ27-4 ikke tilsier en økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. VKM hadde dermed ingen innspill til EFSA vedrørende søknad EFSA-GMO-NL-2019-160 i høringsperioden.

Tidligere vurderinger

Rapsen er ikke vurdert tidligere av VKM.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn. I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler