Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vitenskapelig høring av søknad GMFF-2023-14732 om godkjenning av den genmodifiserte sukkerbeten KWS20-1 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 05.12.2023

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte sukkerbeten KWS20-1. Sukkerbeten er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt iverksettes.

VKM vurderer søknader i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Sukkerbete KWS20-1

Genmodifisert sukkerbete KWS20-1 ble utviklet ved transformasjon av planteceller ved hjelp av Agrobacterium tumefaciens med plasmidet PV-BVHT527462. Sukkerbeten KWS20-1 uttrykker genet dmo fra Stenotrophomonas maltophiliagenes, genet pat fra Streptomyces viridochromogenes, og genet cp4epsps fra Agrobacterium sp. De kodede enzymene DMO, PAT og CP4 EPSPS gjør sukkerbeten KWS20-1 henholdsvis tolerant mot ugressmiddelene Dicamba, glufosinat-ammonium og glyfosat.

Den vitenskapelige dokumentasjonen i søknaden for sukkerbeten KWS20-1 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. VKMs faggruppe for GMO konkluderer at de genetiske endringene i sukkerbeten ikke tilsier en økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land.

VKM hadde derfor ingen innspill til EFSA i den vitenskapelige høringsperioden av søknaden GMFF-2023-14732.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA.

VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler