Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vitenskapelig høring av søknad GMFF-2022-9450/EFSA-Q-2022-00867 om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 810 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 09.06.2023

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 810. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 810

MON810 er en genmodifisert mais utviklet ved overføring av transgener ved biolistik (genetisk materiale skytes inn i vertsceller). Mais MON 810-planter inneholder transgenet cry1Ab fra bakterien Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, som koder for det insektsdrepende proteinet Cry1Ab, som gir resistens mot enkelte planteskadegjørere i insektsordenen lepidoptera (sommerfugler og møll), f.eks. europeisk maispyralide (Ostrinia nubilalis) og middelhavs maispyralide (Sesamia nonagrioides).

VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifisert maisen MON 810 er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. VKM har ikke identifisert særnorske forhold som tilsier egen oppfølging. VKM hadde derfor ingen innspill eller kommentarer til EFSA vedrørende søknaden.

VKM har tidligere publisert en rekke helse- og miljørisikovurdering av mais MON 810 eller maiskrysninger hvor MON 810 inngår, og identifiserte da ingen helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved den genmodifisert maisen. VKM vurderte heller ikke de introduserte egenskapene i maisen til å medføre økt risiko for spredning og etablering i norsk natur, sammenlignet med konvensjonelle sorter.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler