Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Vitenskapelig høring av søknad GMFF-2022-3670/EFSA-Q-2022-00868 (RX-029) om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x NK603 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Inspill til EFSA

Publisert: 22.09.2023

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en fornyelsessøknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x NK603. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603

Mais MON 89034 × 1507 × NK603 er utviklet ved konvensjonell kryssing av mais MON 89034 (utrykker genene cry2Ab2 og cry1A.105 som koder for de insekticide proteinene Cry2Ab2 og Cry1A.105), mais 1507 (utrykker cry1F og pat som koder for det insekticide proteinet Cry1F og enzymet PAT), og NK603 (uttrykker genet cp4 espsp som koder for enzymet CP4 EPSPS). Proteinene Cry2Ab2, Cry1A.105 og Cry1F gjør planten resistent mot enkelte planteskadegjørende i insektordenen lepidoptera (sommerfugler og møll), og enzymene PAT og CP4 EPSPS gir toleranse for glyfosat- og glufosinat-ammonium-baserte ugressmidler.

Søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte maisen er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr.

VKMs faggruppe for GMO konkluderer at de genetiske endringene i mais MON 89034 × 1507 × NK603 ikke tilsier en økt helse- eller miljørisiko i Norge sammenlignet med EU-land. VKM hadde derfor ingen innspill eller kommentarer til EFSA om søknaden.

Tidligere vurderinger utført av VKM

VKM publiserte i 2009 en helse- og miljørisikovurdering av mais MON 89034 × 1507 × NK603.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA.

VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler