Genmodifiserte organismer

Vitenskapelig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2022-173 om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 95275 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 06.01.2023

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 95275. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU.

I et løpende oppdrag Pdf, 295.5 kB, åpnes i nytt vindu. fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt iverksettes.

VKM vurderer søknader i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 95275

Genmodifisert mais MON 95275 er utviklet ved transformasjon av planteceller ved hjelp av bakterien Agrobacterium tumefaciens. MON 895275 uttrykker transgenene mpp75Aa1.1 og vpb4Da2, som henholdsvis koder for proteinene Mpp75Aa1.1 (Cry) og Vpb4Da2 (Vip), og et dobbelt-trådet RNA transkript DvSnf7. Transgenene gjør MON 95275 resistent mot enkelte planteskadegjørende i insektordenen Coleoptera (biller).

VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte maisen er dekkende for risikovurdering. VKM har ikke identifisert særnorske forhold som tilsier egen oppfølging.

VKM har allikevel gitt innspill til EFSA. Mais MON 95275 uttrykker et transgent dobbelt-trådet RNA som aktiverer RNA-interferens. RNA-interferens (RNAi) er en måte å redusere aktiviteten til gener på ved bruk av spesielle RNA-tråder. VKM mener at bioinformatiske analyser er nødvendige for å vurdere risiko knyttet til genmodifiserte planter som utrykker slike RNA-tråder. Søker har utført de nødvendige bioinformatiske analysene, men disse inngår ikke som en standard del av EFSAs veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter. VKM har derfor anbefalt EFSA å inkludere slike analyser i veiledningen. Dette vil være hensiktsmessig for å sikre en felles forståelse mellom produktutviklere og risikovurderere om typen og omfanget av data som trengs for å utføre en risikovurdering av genmodifiserte planter som uttrykker slike RNA-tråder.

Om oppdraget

Oppdraget er delt i tre.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging. Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler