Genmodifiserte organismer

Vitenskapelig høring av fornyelsessøknad GMFF-2022-9170 om godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 09.06.2023

 
 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert en søknad om fornyet godkjenning av den genmodifiserte maisen MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU-området.

I et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, vurderer VKM om genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr fra disse kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

EUs forordning 1829/2003/EF (Forordningen) omfatter både genmodifiserte organismer (levende), som faller inn under den norske genteknologiloven, og genmodifisert, prosessert mat og fôr (dødt materiale avledet fra GMO) som faller inn under den norske matloven.

Forordningen er i dag ikke en del av EØS-avtalen eller norsk rett. Norge vurderer søknadene som en forberedelse til at forordningen eventuelt implementeres.

VKM vurderer søknader både i den vitenskapelige høringsperioden, som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gjennomfører, og i perioden fra EFSA har offentliggjort en risikovurdering og til EUs medlemsland stemmer for eller imot godkjenning av den genmodifiserte organismen i kommisjonen.

Genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122

Mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 er produsert ved konvensjonelle kryssinger av de genmodifiserte maislinjene MON 89034, 1507, MON 88017 og 59122.

Den kryssede hybriden har arvet egenskapene for resistens mot planteskadegjørere i insektordenen Lepidoptera (sommerfugler og møll) fra maislinjene MON 89034 og 1507, resistens mot planteskadegjørere i insektordenen Coleoptera (biller og snutebiller) fra MON 88017 og 59122, samt toleranse for ugressmidlene glyfosat og glufosinat-ammonium fra 1507, MON 88017 og 59122. Dette grunnet uttrykk av de insekticide proteinene Cry1A.105, Cry2Ab2 (MON 89034), Cry1F (1507), Cry3Bb1 (MON 88017) og Cry34Ab1, Cry35Ab1 (59122), og enzymene CP4 EPSPS (Glyfosat-toleranse, MON 88017) og PAT (glufosinat-ammonium-toleranse, 1507 og 59122).

VKM konkluder med at søkers vitenskapelige dokumentasjon for den genmodifiserte mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122er dekkende for risikovurdering, og i samsvar med EFSA retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat eller fôr. VKM har ikke identifisert særnorske forhold som tilsier egen oppfølging. VKM hadde derfor ingen innspill eller kommentarer til EFSA vedrørende søknaden.

Om oppdraget

Oppdraget er delt inn i tre trinn.

I trinn 1 skal VKM, i forbindelse med EFSAs vitenskapelige høring av GMO-søknader, vurdere helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte organismen og dens avledete produkter. VKM skal gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen som søker har sendt inn og evt. gi innspill til EFSA. VKM skal også vurdere: i) om det er særnorske forhold som vil kunne gi andre risikoer i Norge enn de som er omtalt i søknaden, ii) om norsk kosthold kan gi en økt helserisiko for befolkningen i Norge ved en eventuell godkjenning, sammenliknet med befolkningen i resten av Europa, og iii) risiko knyttet til sameksistens med konvensjonell og/eller økologisk produksjon for genmodifiserte planter som søkes godkjent for dyrking. Aktuelle virkemidler for å sikre sameksistens skal også vurderes.

I trinn 2 skal VKM vurdere om innspill fra Norge er tilfredsstillende besvart av EFSA. I tillegg skal VKM vurdere om noen av EFSAs kommentarer til andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging.

Dersom EFSAs svar til norske innspill ikke er tilfredsstillende, eller andre lands innspill gir grunnlag for videre oppfølging, skal VKM i trinn 3 utføre en risikovurdering av de aktuelle forholdene, inkludert eventuelle særnorske forhold.

Kontakt

Andre populære artikler