Genmodifiserte organismer

Uttalelse om Pioneer Hi-bred/Mycogen Seeds genmodifiserte mais 1507x59122

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 52

Publisert: 22.09.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maislinjen 1507x59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet (MT) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen 1507x59122 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hybriden 1507x59122 er fremkommet ved konvensjonell kryssing mellom Pioneers genmodifiserte mais 1507 og Pioneers genmodifiserte mais 59122. Begge to er tidligere risikovurdert av VKM.

Handelsnavnet i USA er Herculex XTRA. Hensikten med 1507x59122 er motstandsdyktighet mot enkelte insektarter og toleranse mot sprøytemidler som inneholder virkemidlene glufosinat.

Vurdering av den genmodifiserte maisen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet. Maisen 1507x59122 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004), samt EFSAs oppdatering for hybrider (The EFSA Journal (2007)) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for mais (OECD 2002).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Det ble bemerket at noen av de komponenter som OECDs konsensusdokument (OECD 2002) anbefaler analysert for mais, ikke er utført.

Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter. De statistiske forskjellene for disse komponentene er ikke konsistente da forskjellene som er påvist i enkelte forsøksfelt, ikke er påvist i de andre forsøksfeltene. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av linje 1507x59122 til bruk som mat og fôr. Maislinjen inneholder ikke antibiotikaresistensgener.

Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametre som er målt, har ikke de uttrykte proteinene likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at de er allergener. Det er imidlertid ikke vurdert om det uttrykte toksinene Cry1F, Cry34Ab1 og Cry35Ab1 kan ha adjuvanseffekter, det vil si øke utviklingen av allergisk respons mot andre proteiner.

"Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen 1507x59122 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn. På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra 1507x59122 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Faggruppen mener at siden adjuvanseffekt av Cry34Ab1, Cry35Ab1 og Cry1F ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes må det kreves av Pioneer Hi-Bred å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac i forhold til muligheten for adjuvanseffekt av Cry34Ab1, Cry35Ab1 og Cry1F."

Oppdatert versjon ble publisert 18.11.2009

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler