Hygiene og smittestoffer

Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 03

Publisert: 21.01.2011

Hovedbudskap:

Det er svært lite sannsynlig at smittestoffer i slam fra klekkerier, settefiskanlegg eller fra marine oppdrettsanlegg utgjør en fare for mennesker når slammet blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Det kan imidlertid ikke utelukkes at bruk av slik slam kan føre til spredning av fiskesykdommer.

Det er konklusjonen i en uttalelse som faggruppen for hygiene og smittestoffer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag for Mattilsynet.

Mattilsynet har bedt VKM om en uttalelse vedrørende hygieniske sider ved bruk av slam fra klekkeri og settefiskanlegg, eller slam fra marine oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

I uttalelsen vurderes slam som ikke inneholder død fisk.

VKM mener at sannsynligheten for at agens som er sykdomsfremkallende for fisk vil være tilstede i slam fra klekkeri, settefisk- og matfiskanlegg vil avhenge av sykdomshistorien i det aktuelle anlegget.

VKM mener at risikoen for spredning av smittsomme agens fra ferskvannsanlegg til andre ferskvannsanlegg ved bruk av ubehandlet slam er større enn risikoen for spredning mellom sjøanlegg eller fra sjøanlegg til ferskvannsanlegg ved bruk av slam fra marin fase.

VKM konkluderer med at det er svært lite sannsynlig at smittestoffer (virus, bakterier og parasitter) som forekommer i slam fra klekkeri og settefiskanlegg, eller slam fra marine oppdrettsanlegg representerer en fare for mennesker når dette blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel.

Kontakt

Andre populære artikler