Hovedkomiteen

Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 42

Publisert: 20.12.2010

Hovedbudskap:

Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fremhever prinsippet om vitenskapelig uavhengighet i sin uttalelse om Direktoratet for naturforvaltnings evaluering av VKMs arbeid med miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer.

Hovedkomiteen vedtok uttalelsen på sitt møte 14. desember 2010. Hovedkomiteen konkluderer med følgende:

  • Hovedkomiteen mener at det først og fremst er ved å evaluere resultatene/produktene til VKM (risikovurderingene) at det er mulig å si noe om den faglige kvaliteten av VKMs arbeid og om VKM innehar rett fagkompetanse.
  • Hovedkomiteen mener videre at det ut fra prinsippet om faglig uavhengighet ikke kan være opp til oppdragsgiver å vurdere om komiteen til en hver tid har rett kompetanse til å utføre miljørisikovurdering av sakene som er til behandling.
  • Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir utrykk for begrenset tillit til VKMs arbeid med miljørisikovurderinger av GMO. Hovedkomiteen mener at VKM vanskelig kan utføre oppdrag for DN dersom det ikke foreligger tillit til VKM.

Bakgrunn

VKM har utført miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer på oppdrag fra DN siden høsten 2007. I juni 2010 besluttet Miljøverndepartementet å stille oppdraget i bero inntil DN hadde evaluert hvordan VKM gjennomfører oppdraget.

Bakgrunnen for beslutningen var, ifølge departementet, at VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer som utfører vurderingene mangler økologikompetanse etter at ny faggruppe ble utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet i april 2010.

Kontakt

Jan Alexander

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

T: 90 62 23 16

Andre populære artikler