Fôr

Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 14

Publisert: 23.04.2012

Hovedbudskap:

Bruk av biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk som ikke er av samme art utgjør en ubetydelig risiko for fiskens helse, forutsatt at fôret er tilstrekkelig varmebehandlet (85° C i 25 minutter). Dette er hovedkonklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunnen for oppdraget er å vurdere hvilke produksjonsbetingelser som kreves for å sikre at mel og olje fra biprodukter av klinisk frisk oppdrettsfisk (kategori 3-materiale) ikke skal innebære risiko for smitte ved bruk i fôr til annen oppdrettsfisk.

Etter dagens regelverk anbefaler Mattilsynet at både ferske og syrebehandlede (ensilerte) biprodukter fra oppdrettsfisk varmes opp til 85° C i 25 minutter. Oppdrettsnæringen ber om at kravet blir senket til 76° C i 20 minutter, og viser til nye data i en rapport som er utarbeidet på vegne av næringen i 2010.

VKM har kommet fram til følgende konklusjoner:

Oppvarming til 85° C i 25 minutter

Etter varmebehandling av biprodukter av oppdrettsfisk og av mel som stammer fra slikt materiale ved 85°C i 25 minutter, anses sannsynligheten som ubetydelig for at de artene av virus, bakterier og parasitter som er vurdert, vil overleve.

Sannsynligheten for at virus og parasitter vil være tilstede i fiskeolje anses som ubetydelig etter en slik varmebehandling. VKM har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere sannsynligheten for at bakterier overlever i fiskeolje.

Oppvarming til 76° C i 20 minutter

Hvis biprodukter av oppdrettsfisk varmes opp til 76° C i 20 minutter, anses sannsynligheten som lav for at virusartene Infeksiøs pankreasnekrose (IPN-virus), og muligens også Piscint reovirus (PRV), er tilstede. For andre virus, bakterier og parasitter som er vurdert anses sannsynligheten som ubetydelig.

Tilsvarende varmebehandling av fiskemel og -olje fører til svært lav sannsynlighet for at IPN-virus og muligens også PRV er tilstede, og ubetydelig risiko for at andre virus og parasitter som er vurdert overlever.

VKM har ikke nok informasjon til å kunne vurdere sannsynligheten for at bakterier overlever varmebehandling av fiskeolje og fiskemel ved 76° C i 20 minutter.

Ensilering

Ensilering av biprodukter med organisk syre til ph-verdi 4 eller lavere vil inaktivere noen virusarter og de fleste bakterie- og parasitt-artene som inngår i vurderingen.

Indikatorer for inaktivering av virus og bakterier

IPN-viruset fremstår som mer varmeresistent enn de andre smittestoffene som er vurdert. VKM mener at dette gjør IPN-viruset til en egnet indikator for å teste effekten av varmebehandlingsmetoder.

VKM foreslår at Mattilsynet også bør vurdere å bruke en bakterieart som indikator. Bakterier har flere beskyttende stressmekanismer enn virus, og et virus vil derfor ikke være en egnet indikator for virkning på bakterier i alle situasjoner.

Kunnskapshull

For noen smittestoffer, bl.a. PRV, mangler data for varmetoleranse. Det er derfor usikkerhet knyttet til noen av vurderingene.

Oppdraget

Mattilsynet vil bruke risikovurderingen i sitt arbeid med regelverk for fiskefôr. Det dreier seg om store verdier. Tall fra oppdrettsnæringen viser at lakseproduksjonen genererer ca. 195 000 tonn avfall årlig (Rubin 2009), som representerer 65-70 000 tonn fiskemel/fiskeolje.

VKMs faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr er ansvarlig for risikovurderingen, som er utarbeidet av en egen ad hoc-gruppe.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler