Fôr

Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 28

Publisert: 19.05.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert risiko ved å tilsette sink og kobber i fôr til gris og fjørfe.

Sink og kobber er sporstoffer som mennesker, dyr og planter trenger for å opprettholde normale kroppsfunksjoner. Mennesker og dyr får kobber og sink fra mat og fôr. Planter tar dem opp fra jorden.

Kobber og sink tilsettes i fôr til gris og fjørfe fordi det som finnes naturlig i fôret, er for lite. I tillegg kan høyere doser tilsettes som legemiddel i fôr for å behandle smågris mot smågrisdiaré.

VKMs vurdering viser at gris og fjørfe gjerne får i seg mer enn dobbelt så mye sink og kobber gjennom fôr enn som det de har behov for.

Smågris som behandles med sink som legemiddel mot smågrisdiaré, får i seg 30 til 60 ganger mer sink enn de normalt trenger.

Sink og kobber tas opp i tarmen til fjørfe og gris. Dyrene trenger små mengder av disse stoffene. Når dyrene får i seg store doser, vil en stor andel gå ut i gjødselen.

Effekter på helse og miljø

Sink og kobber tas i en viss grad opp i planter. VKM har beregnet at i et 100-årsperspektiv vil kraftig gjødsling med grisegjødsel kunne føre til at sinkinnholdet skader planter, dyr og mikroorganismer som lever i jorda, og vannlevende organismer.

Skadeeffekten av sink er noe lavere ved bruk av fjørfegjødsel. Kobber i gjødselen vil ikke ha tilsvarende effekt.

Imidlertid kan kobber føre til forgiftning hos sau som beiter eller blir fôret på planter som har vokst der det har vært gjødslet kraftig med grisegjødsel.

VKMs beregninger viser at i et 100-årsperspektiv vil planter som dyrkes på mark som gjødsles med grisegjødsel få høyere innehold av sink.

Korn er en vekst som lett tar opp sink fra jorda. Om hundre år vil mennesker som spiser mye korn kunne få i seg mer sink enn det som er trygt, dersom kornet dyrkes på jorder der det benyttes grise- eller fjørfegjødsel år etter år.

Det antas ikke å være noen helserisiko forbundet med å få i seg kjøtt, melk eller egg fra dyr som har fått plantefôr dyrket på mark gjødslet med gris- og fjørfegjødsel.

Antibiotikaresistens

Bakterier i jord og husdyr er vist å kunne utvikle resistens mot sporelementer som sink og kobber. Studier viser at det er sammenheng mellom utvikling av bakteriell resistens mot sink og kobber og utvikling av resistens mot antibiotika.

Sinktilskudd i husdyrfôr kan ha sammenheng med utvikling av sink-resistente bakterier. Resistens mot sink ser ut til å kunne være knyttet til resistens mot meticillin i stafylokokker samt muligens bidra til utvikling av multiresistente E. coli-bakterier i pattedyrtarmen.

Det mangler forskning for å kunne si om bakterier som er resistente mot kobber eller sink får antibiotika-resistensgener og blir antibiotikaresistente, eller om antibiotika-resistente bakterier er mer utsatt for å bli resistente mot kobber og sink enn bakterier som ikke er resistente mot antibiotika. Det mangler også data for å kunne si noe om hvor store doser sink og kobber som kan gi antibiotikaresistente bakterier.

Bakgrunn for risikovurderingen

Mattilsynet har bestilt denne risikovurderingen til bruk i sitt regelverksarbeid i EU.

Slik har VKM gått frem

 VKMs faggruppe for fôr er ansvarlig for denne risikovurderingen. VKM har gjennomgått og vurdert tilgjengelig vitenskapelig litteratur og data og gjort beregninger ved hjelp av modeller.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler