Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd | Plantehelse

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 22

Publisert: 30.04.2014

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. VKM har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse.

- Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon, sier Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Lite forskning

  • Det finnes få vitenskapelige studier som sammenligner helsebetydningen av å spise økologisk og konvensjonell mat.
  • I Norge finnes det lite forskning om økologisk mat.
  • Bortsett fra overvåking av rester av plantevernmidler i mat, tas det ikke prøver systematisk for å kartlegge innhold av næringsstoffer og fremmedstoffer i økologisk og konvensjonell mat i Norge.

Planteproduksjon

De fleste studier konkluderer med at det er større avlingstap på grunn av plantesykdommer, skadedyr og ugras i økologisk enn i konvensjonell produksjon. VKM mener at den mest sannsynlige forklaringen er at bekjempelsesmetodene som økologiske dyrkere kan bruke er mindre effektive enn de som brukes i konvensjonell dyrking.

Innhold av stoffer i maten

Forskningen viser at det generelt er små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster.

  • Økologiske frukt og bær inneholder noe mer tørrstoff, vitamin C og antioksidanter.
  • Økologiske poteter inneholder noe mer tørrstoff og stivelse.
  • Konvensjonell hvete har noe høyere proteininnhold enn økologisk dyrket hvete.
  • Forskningen gir ikke grunnlag for å konkludere om økologiske grønnsaker inneholder mer eller mindre næringsstoffer og andre stoffer enn konvensjonelle grønnsaker.

VKM mener det er lite trolig at forskjellene i innhold av næringsstoffer betyr noe for helsen til mennesker som har et balansert kosthold.

Forskningen som finnes gir ikke grunnlag for å konkludere om det er forskjeller i nivået av miljøgifter mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede matplanter.

Soppgifter

Korn kan angripes av sopp som produserer soppgifter (mykotoksiner). I en risikovurdering fra 2013 konkluderte VKM at spedbarn og barn som spiser mye kornprodukter risikerer at inntaket av soppgiften DON kan overstige tolerabelt daglig inntak, men overskridelse betyr ikke helseskade fordi det er brukt stor sikkerhetsmargin.

De fleste studiene i vurderingen som nå er gjort fant ingen forskjeller i DON innhold mellom økologisk og konvensjonelt korn, men noen fant høyere innhold i konvensjonelt enn i økologisk korn. De fleste studiene fant at innhold av soppgiftene T-2 og HT-2 kan være noe lavere i økologisk korn.

I noen undersøkelser er det funnet høyere nivå av soppgifter i økologiske epler og epleprodukter enn i konvensjonelle epler og epleprodukter.

Smitterisiko og antibiotikaresistens

Basert på forskningen som finnes, er det ikke grunnlag for å si at det er forskjellig smitterisiko og antibiotikaresistens forbundet med å spise økologisk eller konvensjonelt produsert mat.

Plantevernmiddelrester

Overvåkingsdata fra EU-land og Norge viser at økologisk mat inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat, men at også mengdene som finnes i konvensjonell mat ligger under nivåene som gir økt helserisiko.

Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge.

Det fins per i dag ingen etablert metode for risikovurdering av kombinasjonseffekter mellom rester av ulike plantevernmidler. Eksisterende kunnskap tyder imidlertid på at eventuelle kombinasjonseffekter blir tatt hensyn til i de sikkerhetsmarginer som benyttes ved vurdering av enkeltstoffer.

Dyrehelse og dyrevelferd

VKM har vurdert hva forskningen sier om forskjell i helse og velferd til dyr i norske økologiske og konvensjonelle besetninger.

- Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det ikke funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger, sier Alexander.

– Forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden til husdyr i økologiske og konvensjonelle besetninger i Norge. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon, sier Alexander.

Årsaken til at forskjellene generelt er små er at Norge har et strengere regelverk for dyrevelferd i konvensjonell produksjon enn andre europeiske land. Det gjør at forskjellene i regelverket for økologisk og konvensjonell produksjon i Norge ikke er så stor.

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer er positivt for dyrenes velferd, men at økologisk drift samtidig gir større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep.

Det er generelt lite antibiotikaresistens i norske husdyrbesetninger i begge produksjonssystemer sammenlignet med andre land.

Bier

Det er tillatt å fôre bier i konvensjonell honningproduksjon med pollentilskudd i perioder hvor biene ikke har naturlig tilgang på pollen. I økologisk produksjon er dette forbudt. Det kan gjøre at biene i perioder får lite tilgang på næring.

I konvensjonell honningproduksjon er det er tillatt å bruke kaustisk soda for å desinfisere produksjonsutstyr. I EU er det forbudt å bruke dette i økologisk produksjon. I Norge er det fortsatt tillatt. Forbud mot bruk av kaustisk soda kan gjøre at risikoen for spredning av sykdom blant bier øker.

Bakgrunn for rapporten

VKM har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet. VKMs vurdering vil være del av det vitenskapelige grunnlaget for Mattilsynets informasjon om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon til forbrukere, næring og andre.

Beskrivelse av arbeidet

VKM har gjennomgått og vurdert fagfellevurdert forskning og rapporter fra nasjonale og internasjonale vitenskapelige organer. VKM har vurdert data fra analyse- og overvåkingsprogrammer i Norge og fra andre land, der det har vært relevant.

Vurderingen er basert på omfattende litteratursøk.

VKM har ikke vurdert hvor bærekraftig økologisk og konvensjonell produksjon er. VKM har heller ikke vurdert konsekvenser for miljøet av økologisk produksjon kontra konvensjonell produksjon, eller økologisk fiskeoppdrett. Disse spørsmålene var ikke en del av bestillingen fra Mattilsynet.

Flere enn 40 av VKMs medlemmer har vært involvert i arbeidet, i tillegg til eksterne eksperter.

Vurderingen består av fem delrapporter og en hovedrapport. Se pdf-filer i høyremenyen.

Vurderingen ble publisert 30.04.2014 (nettmeldingen ble oppdatert 19.01.2016, navn på talsperson er endret).

Kontakt

Jan Alexander

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

T: 90 62 23 16

Andre populære artikler