Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 12

Publisert: 02.03.2007

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer har på oppdrag fra Mattilsynet kommet med en ny uttalelse vedrørende risikoen ved omsetning og konsum av rå melk og kolostrum fra andre dyrearter (sau, geit, hoppe og reinsdyr). Faggruppen vurderer ikke risikoen forbundet med konsum av rå melk og råmelk (kolostrum) fra andre drøvtyggere å være vesentlig forskjellig fra tilsvarende risiko forbundet med konsum av rå melk fra storfe.

I oktober 2005 ble Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bedt av Mattilsynet om å lage en risikovurdering i forhold til omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. 

Bakgrunnen for oppdraget var innføring av nytt hygieneregelverk og et behov for en vurdering av om bestemmelsene for omsetning av upasteurisert melk bør endres på nasjonalt nivå. Faggruppen for hygiene og smittestoffer laget en risikovurdering og oversendte den til Mattilsynet i februar 2006 (05/39759). Risikovurderingen konkluderte blant annet med at:

Mange patogene mikroorganismer kan forekomme i rå melk og mange av dem representerer en fare for human helse. Basert på den nåværende epidemiologiske situasjonen i Norge er risikoen for overføring av E. coli O157:H7 og andre EHEC-stammer, Campylobacter jejuni og Listeria monocytogenes til mennesker via konsum av rå melk, høy. 

I januar 2007 ba Mattilsynet VKM om en ny uttalelse vedrørende risikoen ved omsetning og konsum av rå melk og kolostrum fra andre (utradisjonelle) dyrearter (sau, geit, hoppe og reinsdyr).

Faggruppen for hygiene og smittestoffer vurderer ikke risikoen forbundet med konsum av rå melk og råmelk (kolostrum) fra andre drøvtyggere å være vesentlig forskjellig fra tilsvarende risiko forbundet med konsum av rå melk og kolostrum fra storfe.

Kontakt

Andre populære artikler