Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 06

Publisert: 10.11.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert om nematoden Heterorhabditis bacteriophora brukt som plantevernmiddel kan skade mennesker eller miljø.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal behandle søknad om godkjenning av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H. Begge midlene har nematoden Heterorhabditis bacteriophora som virksom ingrediens.

Nemasys G er søkt godkjent til bruk mot hageoldenborre i plen. Nemasys H er søkt godkjent til bruk mot rotsnutebille i jordbær og prydplanter.

Nematoden Heterorhabditis bacteriophora er ikke observert i Norge, men finnes i store deler av verden med kontinentalt klima og langs Middelhavet.

Miljørisiko

Det norske klimaet er for kaldt til at Heterorhabditis bacteriophora vil kunne etablere seg her til lands. Riktignok vil den kunne etablere seg i vekstsesongen i deler av Norge, men den har dårlig overlevelse i jord uten tilgang på bytteorganismer, så langtidsetablering i Norge er lite sannsynlig.

Helserisiko for brukere

Det er ikke rapportert om helseskader ved bruk av Heterorhabditis bacteriophora. Nematoden Heterorhabditis bacteriophora lever i symbiose med bakterien Photorhabdus luminescens. Nematoden bruker bakterien til å uskadeliggjøre bytteorganismer. Bakterien er ikke vist å gi sykdom hos mennesker. VKM konkluderer derfor med at nematoden vil utgjøre en minimal risiko for brukere.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler