Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 20

Publisert: 27.05.2016

Hovedbudskap:

Det kan ikke utelukkes at bruk av plantevernmidler som inneholder Bacillus thuringiensis kan gi tilfeller av matforgiftning. Risikoen for miljøet er akseptabel, såfremt Turex 50 WG brukes i tråd med forskriftene. Det er hovedbudskapet i en helse- og miljørisikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra
Mattilsynet.

Det er nødvendig med et bedre datagrunnlag for å kunne gi en mer presis vurdering.

Turex 50 WP er et nytt plantevernmiddel som det er søkt om godkjennelse for bruk i Norge. Produktet skal brukes som insektmiddel ved dyrking av en lang rekke vekster. Turex 50 WP inneholder det virksomme stoffet Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91.

Bacillus thuringiensis er giftig for enkelte virvelløse dyr. Det gjelder særlig larver som hører til insekt-ordenene Coleoptera, tovinger og Lepidoptera. Ulike stammer av Bacillus thuringiensis har lenge vært brukt som plantevernmiddel mot insekter i mange land.

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere mulig helse- og miljørisiko ved bruk av produktet.

Flere typer Bacillus-bakterier

Det finnes flere typer Bacillus-bakterier som produserer gift, for eksempel Bacillus cereus. En vanlig oppfatning er at Bacillus cereus er sykdomsfremkallende, mens Bacillus thuringiensis ikke er det. VKM mener dette ikke støttes av tilgjengelige studier. VKMs vurdering er at det er mer kvantitative enn kvalitative forskjeller i egenskaper som kan ha helsemessig betydning mellom stammer av Bacillus cereus og Bacillus thuringiensis.

For å få en mer presis vurdering av helserisikoen ved bruk av Bacillus thuringiensis som plantevernmiddel, mener VKM at eksisterende studier bør suppleres med data basert på nye og moderne metoder for karakterisering av mikrober.

Under visse betingelser kan gener overføres mellom ulike Bacillus-stammer. VKM mener det ikke er sannsynlig at en slik genoverføring vil skje på en måte som har betydning for helse eller miljø dersom produktet blir brukt som plantevernmiddel. VKM understreker at det er svært viktig med en grundig produktkontroll før omsetning og bruk. Produktkontrollen skal sikre og dokumentere at det er rett Bacillus-stamme, renhet og egenskaper.

Utelukker ikke matforgiftning

Ifølge VKM kan det ikke utelukkes at bruk av plantevernmidler som inneholder Bacillus thuringiensis kan føre til tilfeller av matforgiftning. Det kan skje ved at rester av bakteriesporer kan gi opphav til giftproduserende bakterier. Det er behov for bedre datagrunnlag om bruksforholdene i Norge og Norden for å få mer kunnskap om risikoen for matforgiftning.

VKM anser det som usannsynlig at bruk av Bacillus thuringiensis i plantevernmidler vil utgjøre en trussel mot menneskers helse via drikkevann.

Ingen miljørisiko

VKM finner det lite sannsynlig at sporer eller giftstoffer vil bli overført til grunnvann, og at bruk av Turex 50 WG vil føre til en vedvarende økt tetthet av Bacillus thuringiensis i norsk jordsmonn.

Bruk av plantevernmidler er regulert ved forskrift. Dersom den som bruker Turex 50 WP følger forskriften, vil risikoen for miljøet være akseptabel, konkluderer VKM.

VKMs faggruppe for plantevernmidler er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler