Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Topsin - tiofanatmetyl

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 47

Publisert: 11.09.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Topsin WG. Virksomt stoff i Topsin WG er tiofanatmetyl.

Topsin WG er godkjent mot soppsykdommer i eple, pære, kirsebær, plomme, kepaløk, purre, kålvekster, prydplanter i veksthus og på friland samt bartreplanter. Godkjenningsperioden utløp 31.3.2007 og preparatet er til revurdering hos Mattilsynet. 

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Topsin WG. Virksomt stoff i Topsin WG er tiofanatmetyl.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. juni 2007.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Den foreliggende dokumentasjonen om vurdering av gentoksisk potensial er tilstrekkelig og faggruppen støtter SCPs uttalelse som sier at en mulig terskelverdi for den aneugene effekten for tiofanatmetyl og karbendazim kan finnes både i meiotiske og mitotiske celler.

2) Topsin WG vil medføre liten risiko ved traktorsprøyting når man tar hensyn til lav beregnet eksponering og de betenkelige iboende egenskaper ved tiofanatmetyl og metabolitten karbendazim. For sprøyting av bartrær med håndholdt utstyr overskrides AOEL i samtlige modeller, selv med verneutstyr. Faggruppen konkluderer med at denne eksponeringssituasjonen representerer en betydelig risiko.

3) Faggruppen har ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere risiko ved brusevanning og bruk av høyt tårn på traktor ved sprøyting av bartrær.

4) Faggruppen anser at det er liten fare for at tiofanatmetyl når grunnvannet.

5) Samlet risiko for negative effekter på terrestriske organismer ved omsøkt bruk av Topsin WG vurderes som middels.

6) Fruktsprøyting er det scenariet som gir størst eksponering til vann. Uten bruk av sikkerhetssoner er risikoen for effekt på akvatiske organismer betydelig, men med bruk av en sikkerhetssone på 20 m vil akutt eksponering som følge av avdrift reduseres til godt under grenseverdien for fisk.

7) Med bruk av sikkerhetssoner på 20 meter ved fruktsprøytning vurderes risikoen for effekter i vann som liten ved omsøkt bruk av Topsin WG.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler