Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Sencor WG - metribuzin

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 27

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med en mulig fornyet godkjenning av plantevernmiddelet Sencor WG har Mattilsynet bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Sencor WG, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Sencor WG er mertribuzin.

Preparatet søkes godkjent til bruk som ugrasmiddel i potet og gulrot. Risikovurderingen av preparatet ble behandlet av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på møte 30. september 2005 og 4. mai 2006.

Faggruppen påpeker følgende helseskadelige egenskaper ved Sencor WG basert på effekter sett i dyreforsøk: Farlig ved svelging. I et akutt nevrotoksisitetsforsøk med rotter ble det observert kliniske sentralnervøse tegn.

I et 3-mnd. forsøk på hund er det sett alvorlige effekter som tegn på anemi, beinmargsforandringer, leverbetennelse, og blødninger i hjertemuskelen.

I et 2-års forsøk med rotte er redusert kroppsvekt kritisk effekt. Det er ikke holdepunkter for at Sencor WG er fosterskadelig i doser som ikke er toksiske for mordyrene.

Det er faggruppen sin oppfatning at:

1) Sencor WG kan medføre middels risiko for skadelige effekter på human helse når preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten.

2) Sannsynligheten for utlekking til grunnvann og overflatenært grunnvann vurderes som middels til stor i områder med sandjordtyper med lite organisk materiale.

3) Den omsøkte bruk av Sencor WG vil medføre middels risiko for negative effekter på akvatisk miljø, minimal risiko for negative effekter på fugl, meitemark og bier og liten risiko for negative effekter på leddyr knyttet til plantematerialet i sprøytet område.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler