Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Ranman TwinPack

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 04

Publisert: 21.01.2008

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Ranman TwinPack, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Ranman TwinPack er et nytt soppmiddel med et nytt virksomt stoff, cyazofamid.

Preparatet består av to flasker, en med cyazofamid i et suspensjonskonsentrat og en med en additiv (et sprede-/klebemiddel). Preparatet er søkt brukt i potet. 

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre vurdering av miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat, samt en vurdering av helserisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Mattilsynet ønsker også en uttalelse om de iboende egenskapene til
preparatet.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 7. desember 2007. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Virksomt stoff cyazofamid har meget lav akutt giftighet ved svelging, hudkontakt og inhalasjon. Det er ikke irriterende for øyne og hud og er ikke funnet allergifremkallende. Cyazofamid gir ikke skade på arvematerialet. Det er ikke funnet at cyazofamid gir alvorlige kroniske effekter, kreft eller reproduksjonsskader.

2) Flasken med suspensjonskonsentratet (cyazofamid + formuleringsstoffer) og flasken med
sprede-/klebemiddelet (blandingsforhold 4:3) kan gi alvorlig øyeskade hvis man får denne blandingen i øyet.

3) Faggruppen vurderer risikoen for effekter av cyazofamid på fugl og pattedyr som minimal. Tilsvarende vurderer Faggruppen risikoen for effekter på meitemark, bier og andre leddyr som minimal. Faggruppen vurderer risikoen for effekter av cyazofamid på akvatiske organismer som liten uten bruk av sikkerhetssoner.

4) Metabolitten CTCA har vist lav nedbrytning og synes relativt persistent i jord. Det kan være en fare for akkumulering.

5) Sprede-/klebemiddelet i Ranman TwinPack har gitt død og alvorlige lokale effekter i øvre luftveier etter gjentatt inhalasjonsforsøk med rotter. I tillegg har tilvirker vist til at sprede-/klebemiddelet gir alvorlige systemiske effekter i flere organer ved oral tilførsel i et 14-dagers forsøk med rotter. En fullstendig rapport fra dette forsøket foreligger imidlertid ikke. På bakgrunn av dette kan ikke Faggruppen utføre en fullstendig risikovurdering ved bruk av preparatet. For å kunne gjøre dette, må det fremlegges mer utførlig dokumentasjon på sprede-/klebemiddelet. Sprede-/klebemiddelet er også ufullstendig undersøkt når det gjelder økotoksiske effekter i terrestrisk miljø og kroniske studier på fugl, pattedyr og meitemark må legges frem før en fullstendig miljørisikovurdering kan utføres.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler