Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Ramrod FL

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 25

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med en mulig fornyet godkjenning av plantevernmiddelet Ramrod FL har Mattilsynet bedt VKM å gjøre en vurdering av miljørisiko ved bruk av Ramrod FL, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparatet. Virksomt stoff i Ramrod FL er propaklor.

Preparatet søkes godkjent til bruk som ugrasmiddel i kepaløk, purre, korsblomstra vekster samt frøproduksjon av engrapp. 

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 4. mai 2006.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Sannsynligheten for utlekking av propaklor og dens metabolitter til grunnvann og overflatevann er stor under norske forhold. Funn i JOVA-programmet tyder på at primærnedbrytningen under norske forhold er mindre enn det som er dokumentert ved laboratoriestudier.

2) Den omsøkte bruk av Ramrod FL vil medføre liten risiko for negative effekter på fugl. For kronisk toksisitet på meitemark vurderes risiko for negative effekter å være betydelig, mens risiko for akutt toksisitet på meitemark er minimal. Det er også en minimal risiko for negative effekter på bier og leddyr, og for mikroorganismer i jord.

3) Den omsøkte bruk av Ramrod FL vil medføre betydelig risiko for negative effekter på vannlevende organismer selv om en sikkerhetssone på 30 m overholdes.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler