Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Proline EC 250 - protiokonazol

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 45

Publisert: 11.09.2007

Hovedbudskap:

Proline EC 250 er et nytt soppmiddel som er søkt brukt i bygg, havre, hvete, rug, rughvete og oljevekster (raps og rybs). Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av både helserisiko og miljørisiko ved bruk av Proline EC 250, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Proline EC 250 er protiokonazol.

Mattilsynet har bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Proline EC 250, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Proline EC 250 er protiokonazol.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. juni 2007.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Protiokonazol er mulig fosterskadelig og allergifremkallende. Destio-omdannelsesproduktet av protiokonazol er fosterskadelig. Preparatet Proline EC 250 er øyeirriterende og mulig fosterskadelig.

2) Bruk av Proline EC 250 ved traktormontert åkersprøyting vil medføre liten risiko for effekter på human helse når preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten. Risiko for toksiske effekter av omdannelsesproduktet anses som liten.

3) Sannsynligheten for utlekking av protiokonazol og dens metabolitter til grunnvann er liten under norske forhold. Morstoffet anses ikke som persistent. En av metabolittene (M01) kan akkumuleres i anaerobe sedimenter.

4) Den omsøkte bruk av Proline EC 250 vil medføre minimal risiko for toksiske effekter på fugl, meitemark, mikroorganismer i jord, bier og andre leddyr knyttet til plantematerialet i det sprøytede området. Risiko for toksiske effekter på små pattedyr anses som betydelig. Risiko for toksiske effekter på vannlevende organismer anses som minimal.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler