Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Nordox 75 WG - kobber(l)oksid

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 05

Publisert: 21.01.2008

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Nordox 75 WG med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Nordox 75 WG er et nytt soppmiddel, med kobber(I)oksid som er et nytt virksomt stoff i Norge.

Preparatet er søkt brukt i eple, pære, plomme og søt- og surkirsebær, bjørnebær, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, bartreplanter og andre vintergrønne planter. 

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en risikovurdering med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 7. desember 2007. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Kobberoksid er farlig ved innånding og svelging. Preparatet Nordox 75 WG vurderes som farlig ved innånding.

2) Eksponering skjer ved traktormontert sprøyte. Eksponeringsberegninger ved bruk av preparatet Nordox 75 WG er utført ved 3 modeller og beregningene tangerer foreslått AOEL for kobber i tysk modell 75-persentil ved bruk av fullt verneutstyr. Faggruppen legger til grunn en AOEL-verdi fastlagt fra
reproduksjonsforsøk med rotte og eksponeringsberegninger fra tysk modell. I tillegg tas det hensyn til at det mangler langtidsforsøk på kronisk toksisitet og kreft. Dessuten er eksponeringsgrad og effekter ved inhalasjonseksponering lite karakterisert. Innleverte beregninger av eksponering ved opphold i og/eller
arbeid med sprøytet kultur viste at arbeidere som håndterer behandlede planter eksponeres for mengder under AOEL selv når det ikke benyttes verneutstyr. Faggruppen anser at bruk av Nordox 75 WG vil representere liten helserisiko.

3 Det er vist at kobberforbindelser kan akkumulere i jord og sediment. Samlet fører dette til at biotilgjengeligheten av kobber overestimeres i modeller som ligger til grunn for plantevernmiddeleksponering. Samtidig gjør fravær av nedbryting det sannsynlig at kobberforbindelser akkumuleres i jord og sediment ved gjentatt bruk.

4) Samlet risiko for negative effekter på terrestriske organismer ved omsøkt bruk av Nordox 75 WG vurderes som minimal.

5) Kobber(I)oksid er ekstremt akutt giftig og kronisk giftig for fisk og dafnier og meget til ekstremt giftig for alger. Faggruppen mener at EUs program for risikovurdering av industrikjemikalier (existing chemicals) fortrinnsvis bør legges til grunn for vurderingen av kobber(I)oksid da denne er basert på et større datagrunnlag enn EUs Draft Assessment Report og i tillegg tar hensyn til biotilgjengelighet.

6) Samlet risiko for effekter på akvatiske organismer ved omsøkt bruk av Nordox 75 WG vurderes som liten, forutsatt at de anbefalte sikkerhetssonene overholdes under sprøyting.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler