Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 26

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med en mulig fornyet godkjenning av plantevernmiddelet Goltix har Mattilsynet bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Goltix, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Goltix er metamitron.

Preparatet søkes godkjent til bruk som ugrasmiddel i jordbær og rødbeter. Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et faggruppemøte 4. mai 2006.

Faggruppen påpeker følgende helseskadelige egenskaper ved Goltix basert på effekter sett i dyreforsøk: Metamitron er farlig ved svelging og innånding. Subkroniske/kroniske effekter er lever- og galleforandringer, redusert kroppsvektøkning, samt endringer i blodparametere i flere arter. Goltix er farlig ved svelging. 

Goltix vil medføre minimal risiko for skadelige effekter på human helse gitt at preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten.

Faggruppen påpeker en stor sannsynlighet for utlekking av metamitron og metabolitten desaminometamitron til drens- og grunnvann ved bruk i sandjordtyper med lite organisk materiale. Den omsøkte bruk av Goltix vil medføre minimal risiko for negative effekter på meitemark, leddyr og fugl, og liten risiko for negative effekter på akvatisk miljø.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler