Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Fenix - aklonifen

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 58

Publisert: 14.11.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Fenix. Fenix er godkjent til bruk som ugrasmiddel i potet, gulrot, erter, løk, dill og persille. Godkjenningsperioden utløp 30. juni 2005 og preparatet er til revurdering i Mattilsynet.

Risikovurderingen skal kun omhandle miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff (aklonifen), formuleringsstoffer og preparatet, siden Mattilsynet ikke har fremmet bestilling av risikovurdering med hensyn på helseeffekter og rester.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 30. september 2005. 

Det er faggruppen sin oppfatning at miljøeffektene av den omsøkte bruk av Fenix vil medføre middels risiko for negative effekter i akvatisk miljø selv med sikkerhetssoner på 10-30 m (avhengig av dosen for de ulike kulturer). 

Dette skyldes faren for at avrenning kan gi konsentrasjoner over grenseverdien for akutt toksisitet i akvatisk miljø. Det er liten risiko for negative effekter på jordlevende organismer.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler