Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Calypso 480 SC - tiakloprid

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 47

Publisert: 22.11.2006

Hovedbudskap:

Calypso 480 SC er et nytt skadedyrmiddel som er søkt brukt i eple, pære, plomme, kirsebær, jordbær, bringebær, solbær, rips, salat, hodekål, bladkål, brokkoli, blomkål, rosenkål og prydvekster. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Calypso 480 SC.

VKMs Faggruppe 2 konkluderer som følger:

Følgende (helseskadelige) iboende egenskaper til preparatet påpekes: Preparatet er helseskadelig ved svelging, farlig ved innånding og allergifremkallende ved hudkontakt. 

Høye doser av tiakloprid virker reproduksjonstoksisk og fører til svulster i skjoldbruskkjertelen og livmor hos rotter og eggstokker hos mus. Det er ikke holdepunkter for gentoksiske mekanismer.

Bruk av Calypso 480 SC ved traktormontert sprøyting vil medføre minimal risiko for skadelige effekter på human helse gitt at preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten. Ved håndholdt sprøyting på lavtvoksende kulturer vurderes risikoen som middels.

Tiakloprid har relativt rask nedbrytbarhet og faren for utlekking til drensvann og grunnvann anses som liten. Det er fare for akkumulering av nedbrytningsproduktet M02 i jord under nordiske klimaforhold.

Nedbrytningsproduktene M30 og M34 antas å kunne forurense grunnvann i konsentrasjoner over 0,1 µg/l i utsatte områder.

Den omsøkte bruk av Calypso 480 SC vil medføre liten risiko for toksiske effekter på fugl, med unntak om de spiser frukt og bær sprøytet sent i sesongen hvor risikoen vurderes som middels. Videre vurderes risikoen for toksiske effekter som minimal for meitemark, liten for bier, middels for smågnagere og leddyr.

Risiko for negative effekter i vann ved omsøkt bruk av Calypso 480 SC vurderes som liten dersom det benyttes en sikkerhetssone på 30 m ved bruk i frukt og bær og 5 m ved bruk i grønnsaker.

For metabolitten M30 har modellberegninger simulert konsentrasjoner opp til 3 µg/l i grunnvann. Toksisitetstester viser imidlertid at denne metabolitten er lite toksisk for vannlevende organismer og risikoen for effekter i akvatisk miljø som følge av grunnvannskontaminering vurderes som minimal. 

Tilsvarende vurdering av metabolitten M34, som også har potensial for lekking til grunnlag kan ikke gjøres pga. manglende data for effekter på akvatiske organismer.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler