Plantehelse

Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 02

Publisert: 09.02.2007

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har overlevert en risikovurdering av pærebrann til Mattilsynet. Pærebrann er en plantesykdom forårsaket av bakterien Erwinia amylovora. Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (nå Faggruppe for plantehelse) har utarbeidet risikovurderingen med bakgrunn i en utredning fra Bioforsk Plantehelse.

 Mattilsynet har bedt VKM om spesielt å belyse hvilke produksjonsmessige og økonomiske konsekvenser en eventuell spredning til viktige fruktdistrikter, som Hardanger, Sogn og Fjordane og Telemark, vil kunne få for fruktprodusentene.

Det er også behov for å få belyst hvilke konsekvenser en slik spredning vil få for planteskoler, hageeiere, samt eventuelle miljømessige konsekvenser.

Bioforsk har vurdert plantehelserisiko og gitt en oppdatert status for pærebrann i Norge. Nye resultater for blomsterinfeksjonsrisiko basert på analyser av klima- og fenologiske data legges frem i rapporten.

Det konkluderes med at dersom E. amylovora introduseres til fruktdistriktene i Norge, forventes det små tap for kommersiell fruktproduksjon og planteskoler, under det gjeldende regelverk i Norge.

Dersom det lempes på gjeldende regelverk og tiltak for bekjempelse av pærebrann i Norge og pærebrann blir introdusert til fruktdistriktene, vil de forventede tap for kommersiell fruktproduksjon og planteskoler øke til et moderat nivå.

I et hypotetisk ”worst-case” scenario, der de økonomiske konsekvensene ved et utbrudd tilsvarer et avlingstap på 50% for pærer og 20% for epler, estimerer Bioforsk i sin rapport et årlig tap på 15,6 mill NOK for epler og 2,5 mill. NOK for pærer.

VKMs Faggruppe for plantehelse (tidligere Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler) gir følgende risikovurdering av pærebrann:

  • Med dagens regelverk og praksis for bekjempelse av pærebrann i Norge anslås sannsynligheten for introduksjon av pærebrann til fruktdistrikter og planteskoler til å være lav. En lemping på nåværende regelverk og praksis vil medføre moderat risiko for introduksjon. 
  • Import av frukttrær og formeringsmateriale fra land der pærebrann er etablert vil ikke øke risikoen for introduksjon av pærebrann gitt at nåværende regelverk og ”post-entry” karantene gjennomføres.
  • Med dagens fytosanitære regelverk og praksis i Norge vil videre spredning av pærebrann medføre minimal risiko for private hager. En lemping på nåværende regelverk og praksis vil skape moderat risiko for private hager.
  • Med dagens fytosanitære regelverk og praksis i Norge er det minimal risiko for negative miljøkonsekvenser av sykdommen. En lemping på nåværende regelverk og praksis vil gi lav risiko for negative miljøkonsekvenser.
  • Med dagens fytosanitære regelverk og praksis i Norge er det minimal risiko for økonomisk tap i yrkesfruktdyrking og planteskoler.  En lemping på nåværende regelverk og praksis vil resultere i moderat risiko for økonomiske tap.
  • Det vil bli store økonomiske konsekvenser av et ”worst-case” scenario, med en omfattende pærebrannepidemi i norske frukthager og planteskoler.
  • Risikovurderingen er basert på omfattende litteratur om pærebrann og 20 års erfaring fra kartlegging av sykdommen i Norge. Usikkerheten ved disse konklusjonene er dermed lav.

Faggruppen har utarbeidet risikovurderingen med bakgrunn i en utredning fra Bioforsk.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler