Plantevernmidler

Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 64

Publisert: 29.11.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av nematoden Steinernema kraussei som er søkt fornyet godkjent mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på friland. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatets og organismens risiko for brukerens helse. Preparatet inneholder også den symbiotiske bakterien Xenorhabdus bovienii.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatet Nemasys L: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. Bruk av preparater med S. kraussei mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på frilandhar ikke påvist helseeffekter på mennesker. Bakterien X. bovienii er heller ikke funnet å gi noen effekter. 

Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av S. kraussei vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av vermikulitt anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av S. kraussei og preparatet er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler