Plantevernmidler

Risikovurdering av konsentrerte MCPA-preparater

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 35

Publisert: 28.07.2006

Hovedbudskap:

I forbindelse med mulig fornyet godkjenning av en rekke ugrasmidler som inneholder det virksomme stoffet MCPA, har Mattilsynet bedt VKM å vurdere om det er grunnlag for å fastsette en ny AOEL for MCPA. Dersom dette er aktuelt ønskes en ny vurdering av risiko for brukere, og en vurdering av om hund er relevant modell for å studere giftigheten for fenoksysyrer generelt.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 16. juni 2006. I tillegg til faggruppens medlemmer deltok en ad hoc-ekspert i vurderingen.

Faggruppe 2 konkluderer at forsøket med hund som har vist nyreskader og som er benyttet for fastsettelse av AOEL er lite relevant for mennesker, og at en ny AOEL derfor bør fastsettes. AOEL foreslås å settes til 0,04 mg/kg kv/dag, på bakgrunn av nyreskader i 3-mnd forsøk med rotter, der NOAEL var 3,6 mg/kg kv/dag hos hanner. 

Faggruppen er av den oppfatning at MCPA-preparater kan medføre en liten risiko for skadelige effekter på human helse ved traktorsprøyting når preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten. Ved håndholdt sprøyting anses risiko som svært stor.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler