Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 09

Publisert: 12.05.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan ikke dokumentere at det er noen smitterisiko forbundet med å spise hval- og selkjøtt i Norge, men konklusjonene er usikre fordi datagrunnlaget er lite.

Det kommer frem i en risikovurdering som VKM har gjort av humanpatogener i hval og sel. Humanpatogener vil si smittestoffer som kan forårsake sykdom hos mennesker.

- Hval og sel kan være bærere av bakterier, virus og parasitter som kan gi sykdom hos mennesker, men mangel på data gjør at vi ikke kan si noe sikkert om hvor stor risiko det er forbundet med å spise kjøtt fra disse dyrene i Norge, sier Morten Tryland, som har ledet arbeidet med risikovurderingen i VKM.

Behov for mer data

For å få kunne gi en sikrere risikobeskrivelse er det ifølge VKM nødvendig med mer forskning, kartlegging og overvåking.

- Det gjøres i dag få undersøkelser av mikrobiologisk kjøttkvalitet av hval- og selkjøtt. Undersøkelsene har heller ikke mulighet til å fange opp eventuell forekomst av alle smittestoffene som kan finnes i sel og hval, sier Tryland.

Mange av smittestoffene som kan finnes i hval- og selkjøtt gir ikke sykdomssymptomer som med sikkerhet kan spores tilbake til disse råvarene.

VKM mener derfor at det er lite sannsynlig at eventuell sykdom forårsaket av inntak av hval- og selkjøtt vil fanges opp av det offisielle meldesystemet for smittsomme sykdommer i Norge, MSIS.

VKM peker også på den generelle trenden med økt konsum av rå og lite kokt mat. – Trenden med å spise mer rå og lite varmebehandlet mat kan øke risikoen for overføring av smitte fra sel og hval til mennesker, som ved annet kjøtt, sier Tryland.

Ulike utfordringer

VKM mener utfordringene knyttet til overføring av smitte kan være større for hval enn for sel. Grunnen er at selbiff pakkes og fryses om bord og at det er veterinær til stede på båten i fangstperioden.

Hvalkjøtt kjøles først under åpen himmel på rister på dekk. Deretter legges det på is i lasterommet til det kommer på land. Det er per i dag ikke anledning til å fryse hvalkjøtt ombord.

- Frysing av hvalkjøttet om bord ville kunnet ivareta kjøttkvaliteten bedre under lagring. Dersom kjøttet ikke fryses, bør det kunne dokumenteres at kjøttet har vært lagret kaldt nok i hele produksjonskjeden fra slakting til sluttbruker, sier Tryland.

Slaktehygiene

VKM peker på at det stilles færre krav til slaktehygiene ved slakting av hval sammenlignet med slakting av firbente husdyr.

- For å redusere risiko for overføring av smitte fra hval- og selkjøtt til mennesker, bør opplæringen i slaktehygienen av personell om bord styrkes, og en mer systematisk kjøttkontroll bør etableres, sier Tryland.

Risikovurdering

Risikovurderingen er basert på en gjennomgang av tilgjengelige data og vitenskapelig litteratur, samt litteratur brukt i opplæring av veterinært personell i kjøttkontroll av kjøtt fra sjøpattedyr.

Gravide og ammende bør ikke spise hval- og selkjøtt

Mattilsynet fraråder gravide og ammende å spise hval- og selkjøtt på grunn av miljøgifter.

Kontakt

Andre populære artikler