Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 fra Bayer CropScience

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 19

Publisert: 10.05.2006

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente LibertyLink (LL Soybean)-soyalinjen EVENT A2704-12 fra Bayer CropSciences er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen EVENT A2704-12 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hybriden EVENT A2704-12 er fremkommet ved genmodifisering av soyahybriden A2704. Hensikten med EVENT A2704-12 er motstandsdyktighet mot sprøytemidlene Basta, Buster, Finale, Ignite, Liberty og Rely.

Vurdering av den genmodifiserte soyaen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet. EVENT A2704-12 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for soya (OECD 2001).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Det er hovedsakelig olje, mel, proteinisolat og bønne fra soya som brukes som menneskeføde og fôr, ca. 93% av oljen brukes som mat og ca. 97% av melet brukes som fôr (Bayer CropScience, OECD 2001). Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter i bønne og olje ble vurdert. Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter.

De statistiske forskjellene for disse komponentene er ikke konsistente da forskjellene som er påvist i enkelte forsøksfelt, ikke er påvist i de andre forsøksfeltene. Faggruppen anser analysene for å være tilstrekkelige for en vurdering av hybriden EVENT A2704-12 til bruk som mat og fôr.

Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametre som er målt, har ikke det uttrykte proteinet likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at det er allergent. Faggruppen konkluderer med at mat og fôrvarer fra EVENT A2704-12 er vesentlig lik mat og fôrvarer fra umodifiserte soyabønne, og finner at EVENT A2704-12 brukt som mat og fôrvarer utgjør en ubetydelig helserisiko. Helserisikoen er ikke større enn for umodifiserte soyabønner.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler